Olimpiada na Litwie

Zawody polonistyczne na Litwie zostały przeprowadzone po raz pierwszy w roku szkolnym 1989/1990 i są prowadzone aż do dzisiaj. Uczestniczą w nich uczniowie klas z polskim językiem nauczania oraz szkół polskich położonych na Wileńszczyźnie. Opiekę merytoryczną nad zawodami zapewniają jurorzy z Uniwersytetu Wileńskiego i Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest wpisana do państwowego systemu olimpiad przedmiotowych na Litwie. Z ramienia Ministerstwa Oświaty Litwy organizowana była początkowo przez p. mgr Teresę Michajłowicz (1989-1991), a następnie przez p. mgr Alicję Barbarę Kosinskienie (od 1992-) Uczestnicy Olimpiady od początku zajmowali wysokie miejsca na listach finalistów i laureatów Olimpiady Polonistycznej. Po studiach polonistycznych odbytych w Warszawie, Gdańsku i na innych uniwersytetach wielu z nich wróciło do Wilna. Niektórzy wybrali karierę naukową i pracują dziś na Uniwersytecie Wileńskim lub w Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym, inni znaleźli pracę w telewizji, redakcjach czasopism, szkołach i innych ośrodkach kultury.

Uczestnicy z Litwy biorą udział w zawodach niższych stopni według regulaminu obowiązującego w szkołach na Litwie, najlepsi z nich (ok. 6-10 osób rocznie) biorą udział w zawodach III stopnia (ogólnopolskich ) w Warszawie i Konstancinie na tych samych zasadach, co ich koledzy z pozostałych krajów (Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Estonii, Słowacji, Czech).