Składanie prac olimpijskich z etapu szkolnego w Stołecznym Komitecie Okręgowym w roku szkolnym 2022/2023

Przypominamy ostateczny termin oraz obowiązujące formy (dwie!) składania prac olimpijskich z etapu szkolnego w tym roku szkolnym w SKO. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do następujących wytycznych:

 

1. Szkoła przekazuje pocztą do 7 grudnia 2022 r. skierowane do eliminacji II stopnia prace (w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości, opatrzonego pieczęcią szkoły, dwiema recenzjami i protokołem zgodnym z opisem zawartym w Regulaminie OLiJP (§ 8 p. 11), na adres korespondencyjny SKO:
Stołeczny Komitet Okręgowy OLiJP  VIII LO im. Władysława IV ul. Jagiellońska 38 3-719 Warszawa
  2. Opiekun (nauczyciel) ucznia jest zobligowany, najpóźniej do 7 grudnia 2022 r., wysłać na skrzynkę mailową sekretariatu Stołecznego Komitetu Okręgowego: olijp.warszawa@gmail.com pracę olimpijczyka i dokumenty (w formacie pdf). Przesyłka elektroniczna powinna zawierać skany protokołu, sprawozdania, pracy, recenzji i oświadczenia uczniów, że wersja papierowa i elektroniczna są tożsame. Wiadomość ze skanami dokumentów powinna być przesłana przez nauczyciela-opiekuna, którego adres zarejestrowany jest w systemie OLiJP lub z adresu sekretariatu szkoły.   Przewodniczący i Sekretarz SKO OLiJP