Regulamin

UWAGA: poniżej publikujemy nową wersję Regulaminu OLiJP, w której uwzględniono możliwość przeprowadzenia zawodów w sytuacji ustawowego zawieszenia funkcjonowania instytucji życia publicznego przy wykorzystaniu narzędzi komunikowania się na odległość (patrz: Załączniki). 

REGULAMIN

OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych.  Jej działanie opiera się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich, mającej na celu rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą. Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów.

Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa w życiu społecznym, przyczynia się zarazem do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawa prawna, finansowanie

1. Podstawą prawną działania Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2009 nr 126 poz. 1041; Dz. U. 2014 poz. 1290, Dz. U. 2017 poz. 1580) z uwzględnieniem Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357) i Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 12 czerwca 2020 poz. 1036).

1a. W sytuacji ustawowego zawieszenia funkcjonowania instytucji życia publicznego można przeprowadzić zawody OLiJP z wykorzystaniem narzędzi komunikowania się na odległość. 

2. OLiJP jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, może również otrzymywać inne dotacje.

3. Określenia i skróty stosowane w Regulaminie oznaczają:

OLiJP – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,

KG OLiJP / KG – Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego z siedzibą w Warszawie, 00-330, ul. Nowy Świat 72;

KO OLiJP / KO – Komitet/y Okręgowy/e Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

§ 2

Organizator

1. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

ROZDZIAŁ II.

Struktura organizacyjna, uczestnicy

§ 3

Komitet Główny OLiJP

1. Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego organizuje Komitet Główny OLiJP wraz z  Komitetami  Okręgowymi  Olimpiady.

2. W skład Komitetu Głównego OLiJP wchodzą: pracownicy IBL i innych instytutów PAN, nauczyciele akademiccy uniwersytetów, nauczyciele szkół ponadpodstawowych. Są to  znawcy dziedzin objętych programem Olimpiady: literaturoznawstwa, językoznawstwa, wiedzy o teatrze, wiedzy o kulturze.

3. Komitet Główny powołuje spośród swoich członków Prezydium w liczbie nie większej niż 15 osób. Prezydium tworzą: honorowy przewodniczący, przewodniczący, wiceprzewodniczący, nauczyciele oraz przedstawiciele dyscyplin wskazanych w programie OLiJP. Sekretarz naukowy oraz kierownik organizacyjny nie wchodzą w skład Prezydium, ale uczestniczą w zebraniach z prawem głosu.

4. KG OLiJP rozstrzyga, w drodze głosowania, o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania OLiJP (zmianach Regulaminu, zmianach w składzie KG OLiJP).

5. Komitet Główny przygotowuje tematy prac pisemnych oraz testy językowe OLiJP, a także tematy na ustną część zawodów III stopnia, zamieszczone w Przewodniku po tematach.

6. Prezydium OLiJP podejmuje decyzje w sprawach bieżących, które dotyczą funkcjonowania OLiJP, opiniuje tematy prac pisemnych i testy językowe wykorzystywane na wszystkich etapach zawodów OLiJP.

7. Członkowie KG OLiJP uczestniczą w pracach jury zawodów III stopnia. Jeżeli w zawodach biorą udział uczniowie lub podopieczni członka KG, nie może on zasiadać w komisji egzaminującej uczestników, nie może również brać udziału w pracach komisji opracowujących tematy prac pisemnych na zawody II i III stopnia i test językowy na zawody II stopnia. Tę zasadę stosuje się do wszystkich członków jury zawodów ogólnopolskich.

§ 4

Przewodniczący OLiJP

1. Przewodniczący, w porozumieniu z Prezydium, podejmuje decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem OLiJP.

2. Przewodniczący powołuje przewodniczących Komitetów Okręgowych oraz − na wniosek przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego − pełny skład Komitetu Okręgowego.

3. Przewodniczący powołuje komisje sprawdzające prace pisemne oraz komisje przeprowadzające część ustną w zawodach III stopnia.

4. Przewodniczący powołuje następujące komisje: tematyczną, przygotowującą tematy prac pisemnych w OLiJP; językową, przygotowującą test językowy na zawody II stopnia oraz komisję układającą zadania dla uczniów spoza kraju na zawody poprzedzające część ogólnopolską.

5. Przewodniczący, w porozumieniu z wiceprzewodniczącymi, zatwierdza  tematy i testy OLiJP.

6. Przewodniczący OLiJP rozpatruje odwołania uczestników Olimpiady.

§ 5

Komitety Okręgowe OLiJP

1. Zawody okręgowe są organizowane i przeprowadzane przez Komitety Okręgowe OLiJP.

2. Jury zawodów okręgowych oraz poszczególne komisje sprawdzające prace pisemne, a także przeprowadzające część ustną, powołuje Przewodniczący KO. Jurorami zawodów okręgowych są członkowie KO oraz − w miarę potrzeby − inni pracownicy akademiccy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, powołani przez Przewodniczącego KO.

3. Obszar działalności Komitetów Okręgowych zasadniczo pokrywa się z obecnymi granicami województw. Lista Komitetów Okręgowych wraz z ew. odstępstwami od tej zasady ogłaszana jest na stronie internetowej OLiJP.

4. Jeżeli w zawodach biorą udział uczniowie członka KO, nie może on zasiadać w żadnej komisji egzaminującej uczestników. Żaden z członków komisji nie może egzaminować uczniów szkoły, której jest pracownikiem. Te zasady stosuje się do wszystkich członków jury zawodów okręgowych.

§ 6

Uczestnicy

1. W Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

2. W OLiJP mogą uczestniczyć, za zgodą Komitetów Okręgowych, uczniowie szkół podstawowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę, zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 1580) zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125, z późniejszymi zmianami),

3. W OLiJP mogą uczestniczyć uczniowie spoza Polski. Szczegółowe warunki zostały określone w rozdziale V.

4. Uczniowie przystępują do Olimpiady dobrowolnie.

5. Przed przystąpieniem do zawodów uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem OLiJP, terminarzem­ zawodów na dany rok, a także do informowania przed zawodami I i II stopnia KO, a przed zawodami III stopnia – KG o wszelkich wątpliwościach bądź problemach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza w nagłych wypadkach.

6. Uczeń przystępujący do Olimpiady zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem Olimpiady.

7. Jeżeli uczestnik równolegle bierze udział w innej olimpiadzie, a terminy zawodów II bądź III stopnia pokrywają się, organizator dołoży starań, by umożliwić mu udział w obu olimpiadach. Uczestnik jest wówczas zobowiązany powiadomić o zbieżności terminów odpowiednio KO lub KG na 30 dni przed tą częścią zawodów, której problem dotyczy. Powinien jednak liczyć się z tym, że pogodzenie udziału w obu olimpiadach może okazać się niemożliwe z przyczyn niezależnych od organizatorów.

8. Uczestnikom o stwierdzonej niepełnosprawności organizator zapewnia udogodnienia umożliwiające udział w zawodach (zarówno na etapie okręgowym, jak i ogólnopolskim) − w granicach możliwości KG i Komitetów Okręgowych. Jeśli uczestnik cierpi na dysfunkcję wymagającą użycia specjalistycznego sprzętu podczas zawodów II i III stopnia (np. komputera z odpowiednim oprogramowaniem dla osób niewidzących), jest zobowiązany poinformować o tym odpowiednio Sekretarza KO lub Kierownika organizacyjnego KG najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów pisemnych odpowiednio II i III etapu. Podczas zawodów III stopnia KG zapewnia pobyt niepełnosprawnego uczestnika wraz z opiekunem w miejscu zakwaterowania uczestników.

9. Uczestnik o stwierdzonej dysleksji lub dysgrafii czy innych dysfunkcjach może przekazać członkom jury aktualną opinię o dysfunkcji z właściwej poradni. Uczeń wkłada ją do koperty ze swoimi danymi podczas pisemnej części zawodów okręgowych i ogólnopolskich (prace pisemne opatrzone są jedynie numerem, dane osobowe wpisuje się na osobnej kartce i wkłada do koperty w chwili rozpoczęcia części pisemnej). Jeżeli zawody są prowadzone z wykorzystaniem narzędzi komunikowania się na odległość, uczestnik jest zobowiązany przekazać aktualną opinię sekretarzowi KO przed właściwym etapem zawodów za pomocą komunikacji elektronicznej w sposób określony przez sekretarza KO. Jury bierze pod uwagę opinię o dysfunkcji wyłącznie wówczas, jeśli niższa ocena pracy wynika z opisanych w opinii trudności w poprawnym pisaniu.

10. Każdy uczestnik Olimpiady zobowiązany jest do rejestracji w serwisie internetowym olijp.pl. Serwis olijp.pl ma rangę normatywnego źródła informacji o przebiegu Olimpiady i warunkach uczestnictwa w niej. Status wiążący mają publikowane w nim:  regulamin Olimpiady i inne dokumenty określające jej przebieg i  działanie; tematy obowiązujące podczas zawodów; wyniki Olimpiady na wszystkich etapach.

11. Uczestnik, który nie zgłosił się na pisemną część zawodów (okręgowych lub ogólnopolskich) lub po pierwszej części zawodów okręgowych zrezygnował z napisania testu językowego, zostaje wykluczony z dalszego udziału w Olimpiadzie bez względu na przyczyny nieobecności (tej części zawodów nie można powtórzyć ani zorganizować w innym terminie). Ta zasada nie dotyczy uczestników spoza kraju podczas zawodów ogólnopolskich (por. § 6 ust. 13).  

12. W wypadku uzasadnionej losowo nieobecności w ustnej części zawodów okręgowych uczestnik jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić KO o przyczynach nieobecności. Wyjątkowo, w jednoznacznie uzasadnionych wypadkach (np. ciężka choroba lub inna ważna przyczyna losowa), Przewodniczący KO może, za zgodą KG, wyznaczyć dodatkowy termin ustnej części i powołać w tym celu specjalną komisję do przeprowadzenia ustnej części zawodów dla tego uczestnika, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty ustnej części zawodów obowiązującej pozostałych uczestników. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu Głównego.

13. Uczestnik, który został dopuszczony do ustnej części zawodów III stopnia, a z przyczyn losowych nie zgłosił się do nich, zachowuje uprawnienia nabyte podczas części pisemnej tych zawodów. Uczniowie spoza Polski, którzy zdobyli tytuł finalisty w ustnej części zawodów III stopnia, a z ważnych przyczyn losowych nie zgłosili się do części pisemnej, zachowują uprawnienia nabyte podczas części ustnej tych zawodów.

14. Podczas zawodów pisemnych uczniowie nie mogą posługiwać się żadnymi pomocami naukowymi ani technicznymi. Korzystanie w jakiejkolwiek formie ze sprzętu elektronicznego będącego własnością uczestnika lub z materiałów własnych wniesionych na zawody pisemne jest niedopuszczalne. Stwierdzenie korzystania z tego rodzaju pomocy jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika w bieżących zawodach. Niedozwolone jest również nagrywanie bez zgody organizatorów jakiejkolwiek części zawodów.

15. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany także w  sytuacji, gdy złamie inne zasady regulaminu, popełni plagiat, zrezygnuje z wybranej wcześniej specjalizacji teatrologicznej podczas pisemnych zawodów II stopnia lub wybierze specjalizację teatrologiczną podczas zawodów II lub III stopnia, jeśli nie wybrał tej specjalizacji na etapie szkolnym. Ograniczenia związane z wyborem specjalizacji teatrologicznej nie dotyczą uczniów spoza Polski.

16. Uczestnik każdej części zawodów jest zobowiązany do posiadania niezbędnych dokumentów, które pozwalają określić jego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport) i do legitymowania się nimi na życzenie organizatorów.

17. Uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów podróży i do wyżywienia podczas zawodów II i III stopnia oraz do wyżywienia i zakwaterowania podczas zawodów III stopnia – z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 1 ust. 1a.

18. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji jury. Odwołanie można składać po każdej części Olimpiady (z zastrzeżeniem § 13 ust. 1). Tryb składania odwołań został przedstawiony w części regulaminu „Odwołania”.

ROZDZIAŁ III.

Przebieg zawodów

§ 7

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, z udziałem uczniów spoza kraju.

I stopień − Zawody szkolne

II stopień − Zawody okręgowe

III stopień − Zawody ogólnopolskie z udziałem uczniów spoza kraju 

§ 8

Zawody I stopnia

Zawody I stopnia odbywają się w szkole i przebiegają w następujący sposób:

1. W zawodach I stopnia uczestników obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym, wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum, poszerzony o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej, a także lista lektur określona w podstawie programowej.

2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego Komitet Główny ogłasza zestaw proponowanych tematów rozprawek, które mają być przygotowane samodzielnie przez przystępujących do Olimpiady uczniów – pod opieką nauczycieli polonistów. Tematy mają charakter przekrojowy (problemowy), pozwalający sprawdzić zarówno wiedzę o literaturze, jak i o języku; każdy z nich opatrzony jest wskazówkami dotyczącymi zagadnień szczegółowych i wybraną bibliografią. Autorzy mogą też korzystać z bibliografii zamieszczonej przy tematach na zawody III stopnia. Uczniowie, którzy wybierają specjalizację teatrologiczną, piszą pracę na temat z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie.

3. Udział w tej części zawodów polega na samodzielnym napisaniu jednej pracy na temat wybrany z zestawu zaproponowanego na dany rok przez Komitet Główny. Jej objętość winna wynosić od 10 do 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (sugerowane formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 14, pojedyncza interlinia – nie więcej niż 15 stron). Pracę można złożyć w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości.

4. Prace na etapie szkolnym powinny mieć formę rozprawki i spełniać następujące wymogi: praca musi być zgodna z wybranym tematem, wskazane jest rozwinięcie przedstawionych przez KG zagadnień, przeprowadzenie stosownych badań bądź analiz (zgodnie z dyspozycjami zawartymi w temacie), argumentacja powinna być przemyślana i umotywowana, należy − w miarę potrzeby − wykorzystać literaturę przedmiotu podaną w bibliografii do tematu; praca musi być spójna, logicznie skomponowana (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), napisana jasno i przejrzyście, opatrzona przypisami wskazującymi źródła cytatów bądź pochodzenie przytaczanych sądów lub informacji; muszą być zachowane reguły poprawności językowej (poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna). Jeśli dyspozycje na to pozwalają, Uczestnik sam może sformułować szczegółowy temat swojej pracy na podstawie wskazówek zawartych w temacie podanym przez KG. Por. także kryteria oceny pracy, zawarte w § 10 ust. 1.

5. Uczeń, który zamierza wziąć udział w Olimpiadzie, powinien o tym poinformować swojego szkolnego nauczyciela języka polskiego na dwa tygodnie przed zawodami szkolnymi. Jeśli jest to np. 15 listopada, uczeń powinien o swym udziale poinformować nauczyciela do 31 października danego roku.

6. Termin, do kiedy powinny odbyć się zawody szkolne, określa w każdym roku Komitet Główny i podaje tę informację w serwisie internetowym olijp.pl.

7. Na wniosek nauczyciela języka polskiego oraz ucznia, który zamierza przystąpić do Olimpiady, Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną. W skład komisji powinien wejść nauczyciel prowadzący ucznia, inny szkolny polonista oraz Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona, która jest zarazem Przewodniczącym Komisji.

8. Opiekę nad powstającą pracą pisemną ucznia sprawuje nauczyciel, który następnie kieruje ucznia do zawodów okręgowych, opatrzywszy jego wypracowanie odpowiednią recenzją. Każda praca powinna być opatrzona również drugą recenzją innego szkolnego polonisty. Recenzje nie zawierają ocen szkolnych, a jedynie pozytywną konkluzję („kieruję do zawodów II stopnia”) wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Opiekę nad uczniami w danej szkole sprawuje nauczyciel – Opiekun Uczestników. Do jego obowiązków należy  czuwanie nad rejestracją uczestników w serwisie olijp.pl i ew. potwierdzenie ich tożsamości wobec OLiJP.

9. Opiekę nad powstającą pracą pisemną ucznia może sprawować wyjątkowo nauczyciel, niebędący pracownikiem szkoły, do której uczęszcza uczeń, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Dyrektora szkoły. 

10. Po zrecenzowaniu prac przez nauczycieli uczniowie zakwalifikowani do zawodów okręgowych przeprowadzają we własnej grupie lub w większym gronie (klasowym, członków koła zainteresowań) prezentację swych rozprawek i dyskusję nad nimi prowadzoną przez nauczyciela. Powinna być ona zarazem sprawdzianem szkolnej wiedzy literackiej i językowej uczestników zawodów (na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum), poszerzonej o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej. Prezentacja odbywa się w obecności Komisji Szkolnej.

11. Szkoła przekazuje do Komitetu Okręgowego prace wraz z recenzjami nauczycieli, sprawozdaniem opisowym z przebiegu szkolnego etapu Olimpiady i protokołem, który zawiera: skład Komisji Szkolnej, nazwiska i imiona kandydatów do zawodów II stopnia, tematy wybrane przez uczestników, akceptację prowadzącego nauczyciela i potwierdzenie szkoły oraz listę pozostałych uczestników, którzy nie zostali skierowani do zawodów II stopnia. Wzór protokołu jest dostępny na stronie internetowej. Możliwe jest przekazanie elektronicznej wersji pracy ucznia oraz dokumentacji za pośrednictwem konta opiekuna w serwisie olijp.pl., przy czym elektroniczna wersja jest traktowana wyłącznie jako kopia; ocenie podlega praca przekazana do Komitetu Okręgowego. Zgłoszenie szkoły wraz z odpowiednimi załącznikami powinno zostać złożone we właściwym Komitecie Okręgowym w terminie ustalonym na dany rok przez Komitet Główny i właściwy Komitet Okręgowy. Terminy ogłaszane są na stronie internetowej przed rozpoczęciem roku szkolnego.

12. Jeżeli szkoła nie organizuje zawodów I stopnia, Dyrektor szkoły powinien zapewnić zainteresowanym uczniom możliwość udziału w I etapie Olimpiady w innej szkole, zwracając uwagę, by w wypadku zawodów zdalnych uczniowie mogli uczestniczyć w zawodach w systemie komunikacji na odległość wykorzystywanym przez szkołę, do której zostali skierowani.

13. Od I etapu prowadzona jest specjalizacja teatrologiczna. Uczestnicy, którzy ją wybiorą, piszą pracę szkolną na temat z zakresu wiedzy o teatrze, a w ramach II i III etapu – zamiast rozprawek na jeden z tematów zestawu ogólnego − piszą prace na tematy poświęcone historii dramatu i teatru, w części ustnej III etapu również wybierają do opracowania tematy poświęcone dramatowi i teatrowi (zamiast tematu z historii literatury).

14. Uprawnienia zdobyte przez uczniów wybierających tę specjalizację są takie same, jak w wypadku uprawnień pozostałych uczestników, dodatkowo senaty szkół wyższych przyznają laureatom specjalności teatrologicznej wolny wstęp na wydziały wiedzy o teatrze. Zaświadczenia wydawane laureatom i finalistom specjalizacji teatrologicznej zawierają odpowiednią adnotację.

15. Warunki przystąpienia do specjalizacji teatrologicznej oraz rezygnacji z niej:

a) O przystąpieniu do specjalizacji teatrologicznej decyduje wybór tematu pracy pisemnej w zawodach I stopnia. Później nie można już wybrać tej specjalizacji.

b) Ze specjalizacji można zrezygnować po pomyślnym zaliczeniu II etapu (zawodów okręgowych).

16. Jeśli uczeń, który wybrał specjalizację teatrologiczną na I etapie, rezygnuje z niej przed zakończeniem zawodów okręgowych (tj. decyduje się na temat historycznoliteracki podczas zawodów pisemnych II etapu), jego praca w danym roku zostaje zdyskwalifikowana z powodów formalnych.

§ 9

Zawody II stopnia składają się z następujących części:

1. Zakwalifikowanie szkolnej pracy pisemnej przez jurorów Komitetu Okręgowego;

2. Część pisemna, organizowana przez Komitet Okręgowy w miejscu przezeń wskazanym, obejmująca: a) napisanie pracy na temat wybrany z kilku propozycji – z zakresu literatury lub teatru (czas trwania tej części − 240 minut); b) rozwiązanie testu językowego (90 minut); 

3. Rozmowa z jury na temat pracy szkolnej, czyli obrona zawartych w niej obserwacji i twierdzeń, służąca zarazem sprawdzeniu historycznoliterackiej i językowej lub teatrologicznej i językowej wiedzy olimpijczyka.       

§ 10

Przebieg zawodów II stopnia

1. W zawodach II stopnia uczestników obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym, wystarczającym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum, poszerzony o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków podanych w § 10, ust. 7, 8, 12 i 14 a także lista lektur określona w podstawie programowej.

2. Jury Komitetu Okręgowego czyta wszystkie nadesłane prace i kwalifikuje autorów najlepszych z nich do zawodów II stopnia, z uwzględnieniem liczby uzyskanych punktów. Podstawowe kryteria oceny: samodzielność i oryginalność opracowania, wyraziste zasady budowy wywodu (kompozycja), wysoki poziom językowy wypowiedzi (poprawność i bogactwo języka, spójność wywodu, odpowiedni dobór środków stylistycznych). Każdą pracę czyta i recenzuje juror o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym. Jeśli praca nie zostanie zakwalifikowana do zawodów okręgowych (co wymaga szczegółowego uzasadnienia), musi ją przeczytać, na nowo zrecenzować i ocenić także drugi juror. W wypadku rozbieżności ich ocen decyzję podejmuje Przewodniczący.

3. Rozprawka oceniana jest w skali od 0 do 60 punktów; do zawodów okręgowych kwalifikowani są autorzy prac, które zostały ocenione na co najmniej 45 punktów. Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu jest potwierdzona protokołem, zawierającym także oceny punktowe. Wszystkie prace uczniów powinny być opatrzone recenzją/ami i liczbą punktów przyznanych przez jurorów sprawdzających pracę, adnotacja „dopuszczony/a do dalszego etapu” jest niewystarczająca.

4. Wyniki tej części zawodów ogłaszane są w serwisie internetowym olijp.pl na 30 dni przed terminem pisemnej części zawodów okręgowych. Warunkiem koniecznym publikacji wyników jest dopełnienie przez uczestnika w wyznaczonym terminie obowiązku rejestracji w serwisie olijp.pl. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zawiera także szczegółowe wyniki punktowe. Z tej części zawodów sporządza się protokół zawierający imię i nazwisko uczestnika, klasę i nazwę szkoły, temat, ocenę punktową i decyzję jury o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do części pisemnej zawodów II stopnia, podpisy jurorów dokonujących sprawdzenia prac oraz Przewodniczącego KO.

5. Zawody pisemne składają się z dwóch części. Najpierw uczestnicy piszą rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym, a następnie − po krótkiej przerwie − test językowy. Uczestnicy specjalizacji teatrologicznej piszą pracę na temat z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie. Tematy części pisemnej i test z nauki o języku przygotowuje Komitet Główny. Przed pisemną częścią eliminacji II stopnia materiały do jej przeprowadzenia (tematy rozprawek i teksty do interpretacji oraz test językowy wraz z kluczem) są tajne i nie mogą być rozpieczętowane przed rozpoczęciem odpowiedniej części zawodów.

6. Prace pisemne opatrzone są jedynie numerem, swoje dane osobowe uczestnik wpisuje na osobnej kartce i wkłada do koperty w chwili rozpoczęcia części pisemnej. Jeśli uczeń cierpi na określoną dysfunkcję, podczas pisemnej części zawodów okręgowych wkłada do koperty ze swoimi danymi aktualną opinię z poradni itp. (por. rozdz. II, § 6 „Uczestnicy”).

7. Jeśli w terminie przeprowadzania pisemnych zawodów okręgowych, będą obowiązywać:

a)  przepisy zakazujące zgromadzeń lub ograniczające liczbę ich uczestników – Komitety Okręgowe organizują zawody poprzez internetowe platformy przeznaczone do nauki zdalnej. Uczniowie, pozostając w domach, logują się o ustalonej porze na II etap zawodów za pośrednictwem platformy wskazanej przez Organizatora. Przez cały czas trwania egzaminu kamera internetowa i mikrofon powinny pozostawać włączone. Zerwanie połączenia wymaga ponownego połączenia, natomiast wyłączenie kamery lub mikrofonu wymaga ponownego włączenia pod groźbą dyskwalifikacji. Prawidłowego przebiegu II etapu części pisemnej pilnuje kilkuosobowa komisja, której liczebność zależy od liczby piszących. Każde odejście od komputera – przerwa w pisaniu – będzie odnotowywane tak, jak w czasie tradycyjnych zawodów. Po zakończeniu tej części prace są zapisywane i przekazywane Komitetowi Okręgowemu we wskazany wcześniej przez Organizatora sposób. .

b) W wypadku obowiązywania przepisów i zaleceń nakazujących zachowanie dodatkowych środków ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – Komitety Okręgowe zobligowane są do zapewnienia uczniom oraz członkom Komitetu odpowiednich warunków do przeprowadzenia zawodów. Warunki zapewnione uczniom oraz jurorom muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, MEiN oraz GIS. Prace uczniów powinny zostać zeskanowane i przekazane jurorom do sprawdzenia w formie elektronicznej.

8. Prace oceniane są w skali od 0 do 60 punktów, test z nauki o języku − w granicach od 0 do 30 punktów. Każda praca pisemna jest oceniana i recenzowana przez dwóch członków jury. Każdy z jurorów pisze osobną recenzję. Uwagi jurorów i wskazania ew. błędów językowych, rzeczowych itp., powinny zostać zanotowane na marginesach pracy. Ostateczną ocenę sprawdzający powinni uzgodnić między sobą, w przypadku niewielkiej różnicy ocen wyciąga się średnią arytmetyczną, w przypadku różnicy powyżej 5 punktów o ocenie decyduje Przewodniczący. Prace tych uczestników, którzy wybrali specjalizację teatrologiczną, sprawdza komisja składająca się z teatrologa i historyka literatury.

9. Praca pisemna na tym etapie zawodów powinna charakteryzować się: rzeczowością, ścisłym związkiem z tematem, logiczną budową, problemowym ujmowaniem wskazanych zagadnień, samodzielnym rozpatrywaniem zjawisk literackich, poprawnością językową i formalną. Oczekuje się pisma czytelnego, umożliwiającego prawidłową ocenę rozprawki/interpretacji - nieczytelne pismo może wpłynąć na ocenę pracy.

10. Test językowy. Poprawne rozwiązanie testu językowego wymaga wykazania się umiejętnością logicznego myślenia przy zastosowaniu wiedzy z zakresu: poprawności językowej, fleksji, słowotwórstwa, frazeologii, relacji znaczeniowych między jednostkami leksykalnymi oraz semantyki, Klemensiewiczowskiej analizy wypowiedzeń złożonych, stylistyki i podstaw wersologii.

11. Wyniki tej części zawodów − wraz z punktacją − Komitet Okręgowy ogłasza w serwisie internetowym olijp.pl w terminie 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia zawodów.

12. Komitet Okręgowy jest zobowiązany – na życzenie zainteresowanych (ucznia, jego rodziców lub nauczyciela) − do udostępnienia prac pisemnych. Są one udostępniane w terminie i miejscu ustalonym przez KO wraz z poprawkami jurorów i recenzjami w ciągu 14 dni od zakończenia tej części zawodów. Zalecane jest wyznaczenie jednego terminu udostępnienia prac dla wszystkich uczestników z tego okręgu. Uczeń, który zamierza złożyć odwołanie, powinien uzyskać dostęp do swojej pracy w terminie, który umożliwi mu wykorzystanie jego praw.

13. Do części ustnej zawodów II stopnia dopuszcza się uczestników, którzy uzyskali z testu co najmniej 20 punktów, a z pracy pisemnej – co najmniej 40 punktów. Do części ustnej można także dopuścić uczestnika, który otrzymał z testu nie mniej niż 16 punktów, jeśli za pracę pisemną otrzymał co najmniej 48 punktów. Z tej części zawodów sporządza się protokół.

14. W części ustnej członkowie jury przeprowadzają z uczestnikiem rozmowę, która ma formę obrony pracy z etapu szkolnego. Uczestnicy odpowiadają na stawiane przez członków komisji pytania związane z tematem i zawartością pracy, jej kontekstem oraz z historycznoliterackimi i językowymi zagadnieniami pozwalającymi sprawdzić wiedzę ucznia w tych zakresach. Co najmniej jeden z członków komisji, z którą spotyka się uczestnik, powinien znać dokładnie pracę odpowiadającego. Rozmowa ma dotyczyć kilku kręgów zagadnień, by komisja, przyjąwszy za punkt wyjścia pracę olimpijczyka, sprawdziła jego:

a. samodzielny wkład w napisanie pracy i przygotowanie tematu oraz znajomość opracowań, na które powołuje się autor (ocena od 0 do 20 punktów);

b. rozeznanie zarówno w ogólnej wiedzy językowej, jak i w problemach bardziej szczegółowych, związanych z danym tematem, wątkiem, gatunkiem, zagadnieniem stylistycznym lub językoznawczym itp., które pojawiło się w pracy. Pytania stawiane przez komisję powinny dotyczyć takich problemów, jak: cechy charakterystyczne języka utworów omawianych w pracy (np. język epoki, dialektyzmy, regionalizmy, słownik języka danego pisarza), środki stylistyczne wykorzystane w tych utworach (metaforyka, inne sposoby kształtowania stylu wypowiedzi), problemy poprawności językowej (dotyczące utworów, ale także te, które dotyczą bezpośrednio języka pracy ucznia), elementarna wiedza o leksykografii polskiej (słowniki poprawnościowe, współczesne słowniki ogólne, słowniki dawnej polszczyzny − w przypadku pojawienia się utworów z minionych stuleci) – por. informacje zawarte w przedmowie do części językoznawczej w tematach na zawody III stopnia (ocena od 0 do 15 punktów);

c. uwaga: jeśli temat pracy przygotowawczej dotyczy zagadnień językowych, problemy z tego zakresu znajdą się już w odpowiedzi na pytania zawarte w punkcie a), wówczas odpowiedź na pytanie w punkcie b) powinna dotyczyć zagadnień literaturoznawczych, takich jak: wiedza o przywołanych utworach literackich omawianej epoki, pisarzach i ich twórczości, nurtach, prądach i zjawiskach literackich, do których odwoływał się uczeń, poszukując materiału do swej pracy z zakresu wiedzy o języku;

d. wiedzę o epokach literackich związanych z tematyką pracy oraz o innych, równolegle rozwijających się zjawiskach literackich (pisarze, problemy literatury i języka tego czasu, wątki i tematy, najważniejsze dzieła literackie), orientację w nawiązaniach w późniejszych etapach rozwoju literatury: do dzieł, stylów i norm języka literackiego omawianych w pracy lub obecnych w jej historycznoliterackim kontekście; do tematów omówionych w tej pracy itp. (ocena od 0 do 15 punktów);

15. Z tej części zawodów również sporządza się protokół. Trzy podstawowe pytania członków jury (po jednym pytaniu w działach a), b/c), d)) zostają zapisane w protokole i podpisane przez uczestnika; wokół nich powinna koncentrować się rozmowa i odpowiedzi ucznia. Nie wyklucza to prowadzenia swobodnego dialogu i postawienia w jego trakcie kolejnych, dodatkowych pytań szczegółowych, precyzujących zakres odpowiedzi. Ta część sprawdzianu powinna mieć charakter dialogowy, a w protokole mają znaleźć się pytania wyjściowe. Protokół podpisują także jurorzy i przewodniczący tej komisji.

16. Bez względu na wybór tematu sprawdzenie wiadomości ucznia powinno obejmować zarówno wiedzę historycznoliteracką (lub wiedzę o teatrze i dramacie), jak i językoznawczą. Całość rozmowy powinna jednak koncentrować się wokół napisanej przez ucznia rozprawy. W ten sposób rozmowa o pracy szkolnej staje się zarazem sprawdzianem wiedzy i umiejętności polonistycznych wymaganych od absolwenta szkoły średniej, na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum, poszerzonych o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej.

17. Po tej części zawodów sporządza się protokół wyników całości zawodów II stopnia, zawierający:

1) ocenę interpretacyjnej pracy pisemnej lub rozprawki;

2) ocenę testu językowego;

3) trzy cząstkowe oceny odpowiedzi ustnej (w działach a, b/c i d: w dziale a od 0 do 20 punktów, w działach b/c i d w granicach od 0 do 15 punktów;

4) łączną liczbę punktów z części ustnej;

5) łączną liczbę punktów z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych (pozycje 1, 2 i 4), czyli łączną liczbę punktów zdobytych na zawodach okręgowych, oraz

6) pytania postawione uczestnikowi ustnej części zawodów (jako załącznik podpisany przez ucznia i członków jury).

Po zakończeniu tej części zawodów Komitet Okręgowy przekazuje niezwłocznie pełny protokół zawodów Komitetowi Głównemu.

18. Po zakończeniu ustnej części etapu okręgowego jury sumuje liczbę punktów uzyskanych we wszystkich częściach drugiego etapu (część pisemna: rozprawka / interpretacja; test językowy; część ustna) i sporządza listę uczniów rekomendowanych do III etapu. Maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć olimpijczyk, to 140 p. Punkty nie mogą być przeliczane na oceny opisowe.

19. Rekomendację Komitetu Okręgowego OLiJP do zawodów III stopnia uzyskują ci uczestnicy, którzy:

1) spełnili warunki zakwalifikowania do zawodów okręgowych;

2) spełnili warunki zakwalifikowania do ustnej części zawodów;

3) w części ustnej zawodów uzyskali co najmniej 30 punktów, przy czym żadna z ocen cząstkowych odpowiedzi ustnych nie może wynosić zero.

4) uzyskali łącznie z wszystkich części zawodów okręgowych (§ 10, ust. 17, pozycje 1), 2) i 3)) co najmniej 90 punktów.

20. Listę rekomendowanych Przewodniczący odczytuje uczestnikom na spotkaniu kończącym zawody II stopnia. Uczniowie mogą się wówczas zapoznać indywidualnie z wynikami punktowymi uzyskanymi przez siebie podczas części ustnej zawodów. Jest to jedyna możliwość uzyskania informacji o wynikach przed ogłoszeniem listy uczestników zawodów III stopnia przez Komitet Główny. Następnie KO przekazuje Komitetowi Głównemu listę uczniów rekomendowanych do zawodów ogólnopolskich. Lista ta jest dokumentem wewnętrznym i nie jest podawana do wiadomości publicznej. Na podstawie wyników z poszczególnych okręgów Komitet Główny OLiJP tworzy jedną, ogólnopolską listę rankingową i kwalifikuje uczniów do III etapu. Decyzja o kwalifikacji do zawodów III stopnia podejmowana jest wyłącznie przez Komitet Główny.

§ 11

Kwalifikacja do zawodów III stopnia odbywa się wedle następujących zasad:

1. Na podstawie wyników z poszczególnych okręgów Komitet Główny OLiJP tworzy jedną, ogólnopolską listę rankingową, kwalifikując tym samym  uczniów do III etapu.

2. Jeśli łączna liczba uczniów, którzy zostali skierowani do zawodów III stopnia, nie przekracza 180 osób, do zawodów kwalifikowane są wszystkie osoby, które uzyskały co najmniej 90 punktów (pod warunkiem, że spełnione zostały wszystkie warunki szczegółowe). Jeśli liczba ta jest większa niż 180, Prezydium Komitetu Głównego podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia pierwszych 180 osób z listy rankingowej. Prezydium Komitetu Głównego może zwiększyć liczbę zakwalifikowanych przez przyjęcie tych, którzy otrzymają w końcowej części listy rankingowej tę samą liczbę punktów. Za tę samą liczbę punktów uznaje się wyniki różniące się od siebie o mniej niż jeden punkt.

3. Oprócz wskazanych 180 osób wyłonionych w rankingu ogólnopolskim, KG może zakwalifikować do zawodów III stopnia dodatkowo do trzech uczestników, którzy w danym okręgu uzyskali najwyższe wyniki punktowe, o ile uzyskali oni co najmniej 90 punktów i spełnili pozostałe warunki regulaminowe, a z danego okręgu na liście rankingowej znalazło się mniej niż trzech uczestników.

4. W szczególnych przypadkach KG może przeprowadzić weryfikację prac pisemnych. Weryfikacja może zostać przeprowadzona w każdym spośród 19 okręgów, w wypadku naruszenia przez KO Regulaminu OLiJP; lub stwierdzenia błędów formalnych w protokole zawodów w danym okręgu. KG może też podjąć decyzję o ponownym sprawdzeniu prac pisemnych w sytuacji, gdy w danym okręgu do zawodów III stopnia została rekomendowana nieproporcjonalnie wysoka liczba uczestników, co jest rozumiane na dwa sposoby:

a) gdy liczba rekomendowanych w danym okręgu jest o ponad 50% wyższa niż średnia liczba uczniów rekomendowanych we wszystkich okręgach w tej edycji OLiJP lub

b) gdy liczba rekomendowanych w danym okręgu jest o ponad 100% wyższa niż średnia liczba uczestników zawodów III stopnia z tego samego okręgu w trzech poprzednich edycjach OLiJP.

5. W przypadku stwierdzenia ewidentnych błędów w sprawdzaniu testu językowego, KG może podjąć również decyzję o przeprowadzeniu weryfikacji testów językowych w danym okręgu (lub okręgach)

6. Weryfikacji podlegają prace powstające podczas pisemnej części zawodów okręgowych (lub testy językowe) uznane za podstawę skierowania do zawodów ogólnopolskich. Każdą pracę sprawdza dwóch jurorów Komitetu Głównego. Stosują oni tę samą punktację, co w zawodach II stopnia, a następnie sumują liczbę punktów za odpowiedzi ustne i ocenę prac pisemnych po weryfikacji. W takiej sytuacji ogólnopolską listę rankingową sporządza się dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji prac z danego okręgu.

7. Wszystkie prace i pełna dokumentacja dotycząca ucznia zakwalifikowanego do III etapu jest przekazywana Komitetowi Głównemu niezwłocznie po ogłoszeniu listy uczestników zawodów III stopnia. Komitet Główny ma prawo wglądu do wszystkich prac i dokumentacji zawodów.

8. Uczestnik zakwalifikowany do zawodów III stopnia uzupełnia swoje dane oraz deklaruje wybrany temat za pośrednictwem swojego profilu w serwisie internetowym olijp.pl.

9. Podpisany wydruk deklaracji Uczestnik przekazuje przed zawodami III stopnia Sekretarzowi właściwego KO OLiJP.

10. Uczniowie, którzy na jakimkolwiek etapie zawodów nie zostali zakwalifikowani do następnego etapu (lub jego części), albo też nie wzięli w nim udziału, a chcieliby ponownie uczestniczyć w Olimpiadzie, muszą rozpoczynać zawody od początku (od etapu szkolnego).           

§ 12

Zawody III stopnia

 Na szczeblu ogólnopolskim zawody przebiegają dwuetapowo.

1. Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość utworów znajdujących się na liście lektur zamieszczonej w Przewodniku po tematach (Załącznik nr 1) oraz zagadnień, utworów i literatury przedmiotu ujętych w wybranych indywidualnie przez ucznia tematach przygotowywanych do ustnej części zawodów III stopnia.  Aktualna i obowiązująca wersja Przewodnika po tematach jest zamieszczona w serwisie internetowym olijp.pl.

O zmianach dokonywanych w Przewodniku organizatorzy Olimpiady informują uczniów i nauczycieli za pomocą komunikatów umieszczanych w serwisie olijp.pl.

2. Pierwszy etap zawodów – odbywający się w miejscu wskazanym przez KG – obejmuje napisanie rozprawki na jeden z tematów przedstawionych do wyboru, dotyczących historii literatury lub wiedzy o teatrze, albo też dokonanie interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich i/lub krótkich utworów prozą, wskazanych przez KG. Czas trwania tej części − 300 minut.

Jeśli w terminie przeprowadzania ustnych zawodów okręgowych będą obowiązywać:

1) jednoznaczne przepisy epidemiczne, zakazujące zgromadzeń – Komitety Okręgowe organizują zawody poprzez internetowe platformy przeznaczone do nauki zdalnej.

Uczniowie, pozostając w domach, logują się o ustalonej porze na część ustną II etap zawodów za pośrednictwem platformy wskazanej przez Organizatora. Przez cały czas trwania egzaminu kamera internetowa i mikrofon powinny pozostawać włączone.

Zerwanie połączenia wymaga ponownego połączenia, natomiast wyłączenie kamery lub mikrofonu wymaga ponownego włączenia pod groźbą dyskwalifikacji.

2) W wypadku obowiązywania przepisów i zaleceń nakazujących zachowanie dodatkowych środków ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – Komitety Okręgowe zobligowane są do zapewnienia uczniom oraz członkom Komitetu odpowiednich warunków do przeprowadzenia zawodów. Warunki zapewnione uczniom oraz jurorom muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, MEN oraz GIS.

Praca pisemna na tym etapie zawodów powinna spełniać kryteria podobne do wymogów stawianych pracom pisemnym na I i II etapie: samodzielności w formułowaniu tez i sądów, poprawności rzeczowej, znajomości i pogłębionej interpretacji omawianych zjawisk literackich, umiejętności problematyzowania przytoczonych faktów oraz sprawności kompozycyjnej i poprawności językowej.

3. Praca pisemna jest oceniana w skali 0-30 punktów przez dwóch jurorów, którzy swoje oceny uzasadniają w recenzjach dołączonych do pracy (motywacja szczegółowa jest konieczna w wypadku różnicy punktacji), mogą również postawić wspólną, uzgodnioną ocenę.

4. Ci uczestnicy zawodów III stopnia, którzy z pracy pisemnej uzyskają co najmniej 10 punktów, otrzymują tytuł finalisty. Punktacja ta nie dotyczy uczestników spoza kraju, którzy tytuł finalisty uzyskują na innych warunkach (por. § 17 ust. 7).

5. Do części ustnej zawodów III stopnia zakwalifikowani są uczniowie, których praca pisemna została oceniona na co najmniej 20 punktów (do oceny pracy stosowane są tylko oceny w pełnych punktach). Jeżeli oceny jurorów sprawdzających pracę pisemną nie są uzgodnione i różnią się niewielką liczbą punktów (najwyżej 5), wyciąga się średnią jako ostateczną ocenę i zaokrągla wzwyż do pełnych punktów. Jeżeli różnica w ocenie jest większa niż 5 punktów, pracę czyta i ocenia Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego i szczegółowo motywuje w recenzji własną ocenę. Ocena ta jest obowiązująca i ostateczna. Wyniki tej części zawodów ogłaszane są ustnie pod koniec następnego dnia po przeprowadzeniu pisemnej części zawodów.

6. Wszyscy uczestnicy zawodów III stopnia powinni przygotować do samodzielnego omówienia jeden spośród tematów z zakresu wiedzy o języku. Obowiązuje ich także przygotowanie jednego z podanych tematów z zakresu wiedzy o literaturze i kulturze lub związanych z wiedzą o teatrze (zob. Przewodnik po tematach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.). W wypadku tematów językoznawczych uczestnik powinien przygotować materiały egzemplifikujące zbadane problemy językowe, pod warunkiem, że taką możliwość zakładają dyspozycje do tematu wybranego przez uczestnika. Wśród dwóch tematów wybranych przez ucznia mogą się znaleźć aktualne lub dawne tematy konkursowe (odpowiednio: językowy i/lub historycznoliteracki). Tematy konkursowe z lat poprzednich zostały zamieszczone na końcu listy tematów z poszczególnych epok historycznoliterackich − z odpowiednią adnotacją. Mają one taki sam status jak inne tematy zawarte w Przewodniku. Jedynie tematy wskazane przez KG OLiJP w bieżącej edycji zawodów (jeden językowy i/lub jeden historycznoliteracki) funkcjonują na prawach aktualnego tematu konkursowego.

7. Odpowiedzi ustne w rozmowie o wybranych przez ucznia tematach oceniane są w skali 0-30 punktów za każdy temat. Odpowiedzi na tematy konkursowe punktowane są w ten sam sposób. Uczeń, który wybrał temat konkursowy i uzyskał tytuł laureata, otrzymuje dodatkową nagrodę.

8. Pytania stawiane przez komisję przeprowadzającą ustną część zawodów III stopnia mieszczą się w dyspozycjach zamieszczonych przy wybranych przez ucznia tematach w Przewodniku po tematach. Mogą także odnosić się do zagadnień zawartych w literaturze wskazanej w bibliografii do danego tematu. Odpowiedź ucznia na tym etapie ma charakter rozmowy z komisją i powinna cechować się pogłębioną wiedzą na temat wybranych przez ucznia zagadnień historycznoliterackich i językoznawczych, znacznie wykraczającą poza program szkoły ponadpodstawowej, a opartą na samodzielnej lekturze i własnych wnioskach uczestnika.

9. Liczba punktów zdobytych za pracę pisemną oraz punkty uzyskane za obie odpowiedzi ustne są sumowane i decydują o miejscu uczestnika na liście laureatów Olimpiady. W czasie zawodów III stopnia sporządza się następujące protokoły: a) wyników części pisemnej; b) wyników części ustnej z każdej komisji osobno; c) łączny protokół wyników części pisemnej i ustnej wszystkich osób dopuszczonych do części ustnej zawodów. Liczbę punktów kwalifikujących do uzyskania tytułu laureata oraz listę laureatów ustala jury Komitetu Głównego każdorazowo po ukończeniu zawodów III stopnia, dokonawszy analizy poziomu i osiągnięć uczestników.

10. Decyzja Komitetu Głównego w sprawie ustalenia listy laureatów jest ostateczna i zostaje ogłoszona w dniu przeprowadzenia ustnej części zawodów po zakończeniu prac jury. Bezpośrednio potem, w tym samym dniu, zostaje zamieszczona na stronie internetowej.       

ROZDZIAŁ IV.

Odwołania, uprawnienia, zaświadczenia i nagrody

§ 13

Odwołania

1. Uczestnik może złożyć odwołanie od decyzji jury po każdym etapie zawodów. Odwołania mogą dotyczyć wyłącznie naruszenia formalnej zgodności przebiegu zawodów z zasadami Regulaminu lub zgodności wystawionej oceny z kryteriami określonymi w Regulaminie OLiJP.

2. Wszystkie odwołania składa się na piśmie. Po zawodach I stopnia składa się je w kancelarii szkoły i adresuje do przewodniczącego komisji. W trakcie przebiegu i po zakończeniu zawodów II stopnia przesyła się je odpowiednio na adres Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego. Podczas zawodów III stopnia składa się je osobiście na ręce Przewodniczącego KG OLiJP lub w biurze organizacyjnym KG.

3. Odwołania składane po zawodach szkolnych powinny być rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia przez Dyrektora szkoły lub powołanego przez Dyrektora Przewodniczącego komisji szkolnej. Odwołanie od decyzji podjętej po zakończeniu tej części zawodów przez Komitet Okręgowy powinny zostać złożone najpierw do Przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego nie później niż w terminie 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników. Przewodniczący Komitetu Okręgowego odpowiada w terminie 3 dni roboczych od otrzymania odwołania. Od decyzji Przewodniczącego KO przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych do Przewodniczącego KG, który podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

4. Odwołania od decyzji jury zawodów II stopnia uczniowie mogą składać po ogłoszeniu wyników zawodów okręgowych: nie później niż w terminie 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników pisemnej części zawodów i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po ogłoszeniu przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia.

5. Odwołania od decyzji jury zawodów II stopnia powinny zostać złożone najpierw do Przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego. Przewodniczący Komitetu Okręgowego odpowiada w terminie 3 dni roboczych od otrzymania odwołania.

6. Od decyzji Przewodniczącego KO przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych do Przewodniczącego KG, który podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie nie później niż w terminie 3 dni roboczych.

7. W przypadku skierowania odwołania do Komitetu Głównego Przewodniczący KO niezwłocznie przekazuje prace ucznia i całą dokumentację sprawy Przewodniczącemu KG.

7a. W sytuacji opisanej w § 1 ust. 1aodwołania składa się odpowiednio do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego lub Głównego drogą elektroniczną na adres wskazany przez organizatorów przed rozpoczęciem zawodów.

8. W trakcie zawodów III stopnia odwołania składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w dniu ogłoszenia wyników pisemnej części lub rano następnego dnia do godziny 11.00.

9. Przewodniczący Komitetu Okręgowego lub Głównego może oddalić odwołanie lub przyjąć je i dokonać stosownej zmiany podjętej wcześniej decyzji.    

§ 14

Uprawnienia Finalistów i Laureatów OLiJP

1. Uprawnienia olimpijczyków określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357). Na mocy tej Ustawy laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu „język polski”, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej. Szczegółowe informacje o pozostałych przywilejach laureatów i finalistów − uczniów liceów i innych szkół, podaje Ustawa.

2. O dodatkowych uprawnieniach związanych z przyjęciem na studia decydują senaty poszczególnych uczelni wyższych (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).    

§ 15

Zaświadczenia

1. Uczestnicy pisemnej i ustnej części zawodów okręgowych otrzymują dwa odpowiednie zaświadczenia (po każdej części). Nie zapewniają one żadnych przywilejów.

2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu finalisty i laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

3. Zaświadczenia nadające tytuł finalisty lub tytuł laureata (zwalniające z egzaminu maturalnego z języka polskiego) są przesyłane pocztą na adresy domowe uczestników bezpośrednio po zakończeniu zawodów III stopnia. Pozostałe informacje są przesyłane do szkoły.     

§ 16

Nagrody

1. Laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego mogą otrzymywać nagrody książkowe, rzeczowe lub inne.

2. Komitet Główny może przyznawać nagrody specjalne:

1) Nagrodę językoznawczą za najlepsze prace i wypowiedzi z zakresu nauki o języku;

2) Nagrodę im. prof. dr hab. Aliny Brodzkiej-Wald – za najlepszą rozprawkę napisaną na III etapie OLiJP;

3) Nagrodę za najlepszą interpretację porównawczą napisaną na III etapie OLiJP;

4) Nagrodę za interesujące opracowanie tematu konkursowego w danym roku;

5) Nagrody mogą przyznawać także inne instytucje wedle osobnych kryteriów uzgodnionych z Komitetem Głównym OLiJP (np. nagrody za wybór określonych tematów w zawodach III stopnia, nagrody dla uczniów spoza kraju itp.). 

3. Tryb przyznawania nagród specjalnych: 

1) Nagroda językoznawcza:

Po weryfikacji protokołów z II i III etapu KG OLiJP sumuje liczbę punktów uzyskanych przez ucznia odpowiednio z: testu językowego i odpowiedzi ustnej z zakresu językoznawstwa na II etapie oraz odpowiedzi z zakresu wiedzy o języku na III etapie OLiJP;

Dodatkowym kryterium jest wybór tematu językowego na I szkolnym etapie OLiJP. Punktów za pracę szkolną z zakresu wiedzy o języku nie dodaje się do sumy punktów wyliczonej na podstawie protokołów. Praca zostaje ponownie przeczytana i oceniona przez specjalistę z dziedziny językoznawstwa; 

Na podstawie liczby punktów oraz oceny pracy pisemnej KG podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody. Jury może przyznać nagrodę ex aequo oraz wyróżnienia.

2) Nagroda im. prof. dr hab. Aliny Brodzkiej-Wald:

Na podstawie liczby punktów za rozprawkę napisaną podczas zawodów III stopnia do nagrody wytypowani zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów; 

Każdą z wytypowanych prac czytają Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący OLiJP, którzy po naradzie wybierają najlepszą z nich do nagrody; 

Jury może przyznać nagrodę ex aequo oraz wyróżnienia.

3) Nagroda za najlepszą interpretację porównawczą:

Na podstawie liczby punktów za interpretację porównawczą napisaną podczas zawodów III stopnia do nagrody wytypowani zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów; 

Każdą z wytypowanych prac czytają Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący OLiJP, którzy po naradzie wybierają najlepszą z nich do nagrody; 

Jury może przyznać nagrodę ex aequo oraz wyróżnienia.         

 

ROZDZIAŁ V

Uczestnicy spoza Polski

§ 17

Warunki uczestnictwa w OLiJP uczniów spoza kraju

1. W OLiJP mogą brać udział uczniowie zamieszkujący poza granicami RP, spełniający warunki stawiane w § 6 pkt 1 Regulaminu.

2. Ze względu na uprawnienia finalistów i laureatów uczestnicy spoza kraju powinni spełniać również warunki przewidziane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub inne właściwe instytucje (MNiSW, NAWA) dla stypendystów Rządu RP spoza Polski.

3. Olimpiada poza Polską powinna być organizowana w porozumieniu z władzami oświatowymi danego kraju i Komitetem Głównym OLiJP. Organizatorami Olimpiady poza Polską mogą być: polskie instytucje oświatowe powołane do współpracy z Polakami mieszkającymi poza krajem, związki i stowarzyszenia polonijne lub polskie placówki dyplomatyczne, które podejmą takie działania w porozumieniu z Komitetem Głównym OLiJP – z zachowaniem podstawowych zasad Regulaminu OLiJP w Polsce oraz Zarządzenia nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r.

4. W związku ze zróżnicowaną sytuacją polskiego szkolnictwa poza granicami RP Olimpiada w poszczególnych krajach może być dostosowana do lokalnych warunków, choć należy dążyć do ujednolicenia wymagań stawianych uczestnikom niezależnie od miejsca organizacji Olimpiady, przy uwzględnieniu lokalnej tradycji i sytuacji kulturowej.

5. Przedstawiciele Komitetu Głównego OLiJP biorą udział w zawodach ogólnokrajowych w poszczególnych państwach. Mogą to być członkowie Komitetu Głównego lub osoby powołane spoza tego grona przez Przewodniczącego OLiJP.

6. Uczestnicy spoza Polski, zakwalifikowani do zawodów ogólnopolskich, wypełniają ankietę kandydata do zawodów III stopnia dla uczniów spoza Polski i przesyłają do KG w wersji elektronicznej. Następnie drukują ankietę, podpisują i przywożą ze sobą na zawody ogólnopolskie.

7. Uczestnicy spoza Polski, zakwalifikowani do zawodów ogólnopolskich, uzyskują tytuł finalisty, jeśli w ustnej części zawodów III stopnia uzyskają co najmniej 20 punktów łącznie.

8. Sposób przeprowadzenia Olimpiady w poszczególnych krajach określa załącznik nr 2.

8a. W sytuacji ustawowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania instytucji życia publicznego można przeprowadzić zawody OLiJP poza Polską z wykorzystaniem narzędzi komunikowania się na odległość, wzorując się na ustaleniach przewidzianych na terenie Polski, w porozumieniu z organizatorami Olimpiady w danym kraju.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Przewodnik po tematach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego wraz z listą lektur obowiązkowych dla uczestników OLiJP. Wersja książkowa oraz wersja elektroniczna zamieszczona na stronie www.olijp.pl

Załącznik nr 2. Zawody poza Polską

Załącznik nr 3. Aneks do Regulaminu określający zasady przeprowadzenia zawodów w sytuacji obowiązywania przepisów zakazujących zgromadzeń lub ograniczających liczbę ich uczestników

 

Załącznik nr 1

LISTA LEKTUR OBOWIĄZKOWYCH DLA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

  Przewodnik po tematach OLiJP – dostępny na stronie www.olijp.pl

Załącznik nr 2

Zawody poza Polską

§ 1

Zawody OLiJP poza Polską przeprowadzane są według zasad obowiązujących w danym kraju.

§ 2

Zawody w Republice Litewskiej (Litwa)

Opiekę merytoryczną nad zawodami zapewniają jurorzy z Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Zawody Olimpiady, wpisanej do państwowego systemu olimpiad przedmiotowych na Litwie, organizuje Lietuvos Mokinių Informavimo ir Techninės Kūrybos Centras. Uczestnicy z Litwy biorą udział w zawodach niższych stopni według programu i regulaminu obowiązującego w szkołach na Litwie, najlepsi z nich (ok. 6-10 osób rocznie) biorą udział w zawodach III stopnia (ogólnopolskich). W zawodach krajowych na Litwie biorą udział przedstawiciele KG OLiJP.

§ 3

Zawody na Białorusi, Łotwie, Ukrainie, w Rumunii, ew. w innych krajach organizowane są w porozumieniu z Komitetem Głównym OLiJP

Zawody w tych krajach mają charakter trójstopniowy:

 1. I stopień – etap szkolny
 2. II stopień – etap rejonowy
 3. III stopień – etap ogólnokrajowy

§ 4

Przebieg zawodów

1. Etap szkolny (nieobowiązkowy)

W miarę możliwości zaleca się przeprowadzenie eliminacji szkolnych, podczas których uczniowie realizują następujące zadania:

Uczestnicy etapu szkolnego przygotowują dwie prace pisemne:

1. Opowiadanie z elementami dialogu na temat: „Jeden dzień z życia młodego człowieka”;

2. Streszczenie (ok. 200 słów) wybranego przez siebie utworu dramatycznego (z literatury polskiej, literatury kraju, w którym odbywają się zawody, lub z literatury światowej);

2. Etap rejonowy

1) Warunki wstępne:

 1. Do zawodów przystępują zarówno ci uczniowie, którzy brali udział w etapie szkolnym, jak i ci, którzy takiej możliwości nie mieli.
 2. Uczeń przed rozpoczęciem egzaminu dostarcza listę wybranych przez siebie lektur.
 3. Lista lektur dostępna jest na stronie www.olijp.pl
 4. Uczestnik wybiera z listy 3 pozycje z różnych epok, w tym obowiązkowo co najmniej jeden dłuższy utwór prozatorski i co najmniej jeden tekst spośród propozycji poetyckich. Obowiązująca jest jedna pozycja z XX wieku. W ramach minimum obowiązkowego może zaproponować jedną samodzielnie wybraną – spoza listy – pozycję (tzn. utwór prozatorski, wybór wierszy lub dramat – z dowolnej epoki).

2) Część pisemna:

Podczas zawodów drugiego stopnia uczestnicy piszą:

 1. test sprawdzający kompetencję językową – oceniany od 0 do 30 pkt, potwierdzający średni poziom znajomości języka polskiego jako obcego, czas trwania tej części powinien wynosić 1,5 godz.;
 2. rozprawkę – ocenianą od 0 do 30 pkt, na temat, którego realizacja nie będzie wymagała odwoływania się do tekstów literackich z ustalonej wcześniej listy; czas trwania tej części powinien wynosić 2,5 godz.;
 3. praca pisemna na tym etapie powinna przede wszystkim spełniać kryteria poprawności językowej, umiejętnego rozwinięcia podjętego tematu, poprawnej kompozycji, logiczności wywodu, rzeczowości, samodzielności w formułowaniu tez i wniosków;
 4. pozytywny wynik (50% sumy uzyskanych punktów) z części pisemnej kwalifikuje do udziału w części ustnej, która obejmuje rozmowę na temat wybranych przez ucznia lektur (jednej lub dwóch) oraz wskazanego przez niego pozaliterackiego obszaru kultury polskiej (teatr, film, plastyka, architektura, obyczaje).

3. Część ustna:

1) Wiedza uczestnika i jego umiejętności interpretacyjno-analityczne są sprawdzane podczas egzaminu ustnego, który ma charakter rozmowy na temat utworów wybranych przez uczestnika oraz ich kontekstu historycznoliterackiego. Uczestnikowi muszą być zadane co najmniej trzy pytania, dotyczące jednej lub dwóch wybranych przez niego lektur, w tym przynajmniej jedno pytanie o zagadnienie teoretycznoliterackie lub o język utworu. Każde z pytań oceniane jest w granicach od 0 do 20 punktów.

2) Pytania mogą być różnorodne, ważne jest, by uczestnik Olimpiady odpowiadając na nie wykazał się nie tyle mechaniczną umiejętnością streszczania i odtwarzania informacji o utworze, ile dociekliwością, wnikliwością badawczą, samodzielnością sformułowania logicznie uargumentowanych sądów oraz czytelniczą wrażliwością.

3) Zadaniem etapu ustnego jest sprawdzenie następujących kompetencji uczestników:

 1. kompetencje historycznoliterackie:
 • ogólna orientacja w chronologii literatury polskiej;
 • podstawowe cechy konwencji literackich poszczególnych epok – np. prądy literackie, idee filozoficzne, cechy językowe;
 • umiejscowienie w kontekście epoki przykładów literackich wybranych przez ucznia;

      b. kompetencje z zakresu lektury dzieła:

 • podstawowe wiadomości z zakresu genologii: rodzaje i gatunki literackie. (Uwaga: uczeń powinien dokładnie określić cechy rodzajowe i gatunkowe wybranych przez siebie utworów);
 • najważniejsze kategorie teoretyczno-literackie – np. narrator, podmiot mówiący, świat przedstawiony, kompozycja, środki artystyczne (podstawowa wiedza).

4) Propozycja dodatkowa: wydaje się właściwe sprawdzanie na tym etapie także podstawowej wiedzy uczestników na temat literatury i życia kulturalnego krajów, z których pochodzą.

5) Za rozmowę uczestnik może otrzymać do 60 pkt.

6) Łączne wyniki eliminacji drugiego etapu łączne decydują o dopuszczeniu uczestników do eliminacji ogólnokrajowych. Do etapu ogólnokrajowego powinni zostać dopuszczeni ci uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 50% łącznej sumy punktów z części pisemnej i ustnej.

3. Etap ogólnokrajowy (w danym kraju)

1) Zawody na tym etapie składają się z dwóch części:

 1. Część pisemna, obejmująca test językowy i rozprawkę na wybrany przez uczestnika temat.
 2. Część ustna.

2) Część pisemna

 1. Test językowy na poziomie średnio-zaawansowanym, oceniany w granicach od 0 do 30 punktów. Czas trwania tej części: 1,5 godz.
 2. Rozprawka na tematy literackie lub analiza i interpretacja utworu literackiego, oceniane w granicach od 0 do 30 punktów. Czas trwania tej części: 2,5 godz.
 3. Do części ustnej dopuszczeni zostają wszyscy uczestnicy części pisemnej.

3) Elementy z poziomu zaawansowanego w sprawdzianie znajomości języka polskiego jako obcego to:

 1. w zakresie słownictwa – umiejętność posługiwania się różnymi odmianami funkcjonalnymi języka polskiego,
 2. w zakresie gramatyki – znajomość różnic aspektowych między czasownikami (głównie dla uczestników, których rodzimym językiem jest język niesłowiański) i składni zdań złożonych.

4) Praca pisemna na tym etapie zawodów powinna spełniać kryteria podobne do wymogów stawianych pracom pisemnym na etapie rejonowym: poprawności językowej – sprawne posługiwanie się językiem polskim (przynajmniej poziom B1), kompozycji pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), samodzielności w formułowaniu tez i sądów, poprawności rzeczowej, rozwinięcia wybranego tematu, odpowiedniego doboru lektur, przywoływania właściwych kontekstów literackich.

5) Tematy i test językowy na zawody ogólnokrajowe i rejonowe przygotowuje KG OLiJP i z zachowaniem tajności przesyła organizatorom.

4. Część ustna

 1. Część ustna etapu ogólnokrajowego obejmuje analizę językowych środków stylistycznych w utworze wybranym przez uczestnika z listy i rozmowę na temat (również wskazanej przez ucznia) epoki w rozwoju literatury i kultury polskiej i kraju zamieszkania (wedle takich samych zasad, jakie obowiązują na etapie drugim).
 2. W rozmowie powinny zostać postawione pytania o wybrane lektury, literaturę obcą, współczesne życie literackie. Przy ocenie pod uwagę brane są kryteria opisane wyżej,
  w § 4 ust. 2 − Część ustna.
 3. Odpowiedź ucznia oceniana jest w granicach od 0 do 30 punktów.   
 4.  Zwycięzcami OLiJP zostają uczestnicy, którzy uzyskali najlepsze łączne wyniki z obu części trzeciego etapu eliminacji w swoim kraju.
 5.  Osoby te są zgłaszane przez organizatorów do zawodów trzeciego stopnia OLiJP w Polsce.
 6.  W zawodach ogólnokrajowych uczestniczy co najmniej jeden przedstawiciel KG OLiJP.

§ 5

1. Ewentualne odwołania od decyzji jury można składać w trakcie zawodów lub bezpośrednio po ich zakończeniu na ręce przewodniczącego jury danego etapu. Odpowiedź udzielana jest także niezwłocznie po otrzymaniu odwołania. 

2. Z każdej części zawodów sporządza się protokół, który zostaje przekazany do organizatorów kolejnego etapu zawodów. Protokół musi zawierać nazwę i pieczęć organizatora danego etapu, stopnie zawodowe/naukowe, imiona, nazwiska i podpisy członków jury, imiona i nazwiska wszystkich uczestników, nazwy szkół, imiona i nazwiska nauczycieli-opiekunów, oceny uzyskane przez uczniów i decyzję jury co do skierowania uczestników do kolejnego etapu.

§ 6

Uczniowie z krajów niewymienionych powyżej biorą udział w zawodach III stopnia OLiJP jako laureaci konkursu polonistycznego organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, który określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu. Jury konkursu, w którym zasiadają także przedstawiciele Komitetu Głównego OLiJP, kwalifikuje jego laureatów do zawodów III stopnia w porozumieniu z KG OLiJP.

 

Załącznik nr 3. Aneks do Regulaminu określający zasady przeprowadzenia zawodów
w sytuacji obowiązywania przepisów zakazujących zgromadzeń lub ograniczających liczbę ich uczestników

 

ROZDZIAŁ III.

Przebieg zawodów

(…)

§ 8

Zawody I stopnia

10a. Po zrecenzowaniu prac przez nauczycieli uczniowie zakwalifikowani do zawodów okręgowych przeprowadzają we własnej grupie lub w większym gronie (klasowym, członków koła zainteresowań) prezentację swych rozprawek i dyskusję nad nimi prowadzoną przez nauczyciela. Powinna być ona zarazem sprawdzianem szkolnej wiedzy literackiej i językowej uczestników zawodów (na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum), poszerzonej o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej. Prezentacja odbywa się w obecności Komisji Szkolnej. Ta część zawodów organizowana jest w systemie komunikacji na odległość wykorzystywanym przez szkołę.

11. Szkoła przekazuje do Komitetu Okręgowego prace wraz z recenzjami nauczycieli, sprawozdaniem opisowym z przebiegu szkolnego etapu Olimpiady i protokołem, który zawiera: skład Komisji Szkolnej, nazwiska i imiona kandydatów do zawodów II stopnia, tematy wybrane przez uczestników, akceptację prowadzącego nauczyciela i potwierdzenie szkoły oraz listę pozostałych uczestników, którzy nie zostali skierowani do zawodów II stopnia. Wzór protokołu jest dostępny w serwisie olijp.pl. Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem narzędzia wskazanego przez organizatorów Olimpiady, przy czym to elektroniczna wersja pracy ucznia jest traktowana jako oryginał i podlega ocenie. Zgłoszenie szkoły wraz z odpowiednimi załącznikami powinno zostać złożone we właściwym Komitecie Okręgowym w terminie ustalonym na dany rok przez Komitet Główny i właściwy Komitet Okręgowy. Terminy ogłaszane są na stronie internetowej przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 10

Przebieg zawodów II stopnia

5. Zawody pisemne składają się z dwóch części. Najpierw uczestnicy piszą rozprawkę lub pracę o charakterze interpretacyjnym, a następnie − po krótkiej przerwie − test językowy. Uczestnicy specjalizacji teatrologicznej piszą pracę na temat z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie. Tematy części pisemnej i test z nauki o języku przygotowuje Komitet Główny. Przed pisemną częścią eliminacji II stopnia materiały do jej przeprowadzenia (tematy rozprawek i teksty do interpretacji oraz test językowy wraz z kluczem) są tajne i zostaną przesłane do Komitetów Okręgowych na krótko przed rozpoczęciem pisemnej części egzaminu. O wyznaczonej porze tematy zostają udostępnione na ekranie wszystkim uczestnikom.

6. Prace pisemne zostają opatrzone numerem i przekazane do recenzji jurorom. Na sekretarzu KO spoczywa obowiązek zapewnienia tajności danych uczestnika do momentu ocenienia pracy przez jurora i zatwierdzenia wyniku przez KO pod rygorem nieważności zawodów. Jeśli uczeń cierpi na określoną dysfunkcję, jest zobowiązany przekazać aktualną opinię sekretarzowi KO przed rozpoczęciem pisemnej części zawodów za pomocą komunikacji elektronicznej w sposób określony przez sekretarza KO.

Ad pkt 13

Jeśli w terminie przeprowadzania ustnych zawodów okręgowych będą obowiązywać:

1) przepisy zakazujące zgromadzeń lub ograniczające liczbę ich uczestników – Komitety Okręgowe organizują zawody poprzez internetowe platformy przeznaczone do nauki zdalnej.

Uczniowie, pozostając w domach, logują się o ustalonej porze na część ustną II etapu zawodów za pośrednictwem platformy wskazanej przez Organizatora. Przez cały czas trwania egzaminu kamera internetowa i mikrofon powinny pozostawać włączone.

Zerwanie połączenia wymaga ponownego połączenia, natomiast wyłączenie kamery lub mikrofonu wymaga ponownego włączenia pod groźbą dyskwalifikacji.

UWAGA: Wszystkie etapy Olimpiady przeprowadzone z wykorzystaniem kamery oraz mikrofonu będą rejestrowane na nośnikach cyfrowych. Nie przewiduje się weryfikacji części ustnej zawodów II ani III stopnia na podstawie tych zapisów.

2) W wypadku obowiązywania przepisów i zaleceń nakazujących zachowanie dodatkowych środków ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa – Komitety Okręgowe zobligowane są do zapewnienia uczniom oraz członkom Komitetu odpowiednich warunków do przeprowadzenia zawodów. Warunki zapewnione uczniom oraz jurorom muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, MEN oraz GIS.

20a. W zależności od okoliczności/sytuacji epidemicznej listę rekomendowanych Przewodniczący może odczytać uczestnikom zebranym za pośrednictwem wybranej platformy internetowej na spotkaniu kończącym zawody II stopnia. Jest to jedyna możliwość uzyskania informacji o wynikach przed ogłoszeniem listy uczestników zawodów III stopnia przez Komitet Główny. Następnie KO przekazuje Komitetowi Głównemu listę uczniów rekomendowanych do zawodów ogólnopolskich. Lista ta jest dokumentem wewnętrznym i nie jest podawana do wiadomości publicznej. Na podstawie wyników z poszczególnych okręgów Komitet Główny OLiJP tworzy jedną, ogólnopolską listę rankingową i kwalifikuje uczniów do III etapu. Decyzja o kwalifikacji do zawodów III stopnia podejmowana jest wyłącznie przez Komitet Główny.

§ 12

Zawody III stopnia

2. Pierwszy etap zawodów – odbywający się poprzez wybraną platformę internetową – obejmuje napisanie rozprawki na jeden z tematów przedstawionych do wyboru, dotyczących historii literatury lub wiedzy o teatrze, albo też dokonanie interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich i/lub krótkich utworów prozą, wskazanych przez KG. Czas trwania tej części − 300 minut.

Ad pkt 5

Jeśli w terminie przeprowadzania ustnych zawodów centralnych będą obowiązywać jednoznaczne przepisy epidemiczne, zakazujące zgromadzeń i nakazujące zachowanie dodatkowych środków ostrożności – Komitet Główny organizuje zawody poprzez internetowe platformy przeznaczone do nauki zdalnej. Uczniowie, pozostając w domach, logują się o ustalonej porze na część ustną III etapu zawodów za pośrednictwem platformy wskazanej przez Organizatora. Przez cały czas trwania egzaminu kamera internetowa i mikrofon powinny pozostawać włączone. Zerwanie połączenia wymaga ponownego połączenia, natomiast wyłączenie kamery lub mikrofonu wymaga ponownego włączenia pod groźbą dyskwalifikacji.

ROZDZIAŁ IV.

Odwołania, uprawnienia, zaświadczenia i nagrody

§ 13

Odwołania

8a. W trakcie zawodów III stopnia odwołania składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w dniu ogłoszenia wyników pisemnej części lub rano następnego dnia do godziny 11.00 drogą elektroniczną na adres wskazany przez organizatorów przed rozpoczęciem zawodów.