Test językowy - XLVII OLiJP (2016/17)

XLVII  OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

TEST JĘZYKOWY

GRUPA A

 1. Oceń poprawność ortograficzną podanych zdań. Wstaw znak X w odpowiednim miejscu  tabeli.

 

  ZDANIE

zapisane bez błędu ortograficznego

zapisane z błędem ortograficznym

W nowootwartym  sklepie są jeszcze ceny promocyjne.

 

 

Aż 335 osób straciło życie w stu letniej historii sportu żużlowego.

 

 

 

 1. Wiele wyrazów  we współczesnej polszczyźnie powstaje drogą uniwerbizacji, czyli przez zastąpienie ustabilizowanej nazwy dwuwyrazowej jednym słowem o takim samym znaczeniu, np. autobus przegubowyprzegubowiec. Wiele tak utworzonych rzeczowników charakteryzuje się nacechowaniem potocznym. Który z poniższych rzeczowników nie ma takiego nacechowania?  Wstaw znak  X w rubryce przy odpowiednim wyrazie.

wizytówka ← karta wizytowa

 

wylotówka ← droga wylotowa

 

wieńcówka ← choroba wieńcowa

 

laserówka ← drukarka laserowa

 

 

 1. Środowiska zabiegające o równe traktowanie kobiet  i mężczyzn propagują posługiwanie się rzeczownikami, które są żeńskimi odpowiednikami nazw stanowisk i tytułów zawodowych, np. psycholożka obok psycholog. Który z poniższych wyrazów odnoszących się do stanowisk  lub zawodów  kobiet  jest efektem neosemantyzacji (funkcjonował w polszczyźnie,  ale w odmiennym niż dziś znaczeniu jako ‘żona mężczyzny wykonującego dany  zawód lub zajmującego dane  stanowisko ’), a nie  wynikiem  współczesnych zabiegów słowotwórczych  (nie jest obecnie  utworzony środkami słowotwórczymi)? Wstaw znak  X w rubryce przy odpowiednim słowie.

etyczka ‘kobieta etyk’

 

sędzina ‘kobieta sędzia’

 

ministra ‘kobieta minister’

 

kierowczyni  ‘kobieta kierowca’

 

 

 1. Nowe polskie słownictwo powstaje na 3 główne sposoby:
 • przez przejmowanie wyrazów obcych (zapożyczenia),
 • przez nadawanie znaczeń wyrazom już istniejącym w polszczyźnie (neosemantyzmy),
 • przez zabiegi słowotwórcze – dodanie formantu (neologizmy słowotwórcze).

Określ, w jaki sposób powstały podane nowe słowa. Wstaw znak X w odpowiednim miejscu  tabeli.

ZDANIE Z NOWYM SŁOWEM

neologizm słowotwórczy

zapożyczenie

neosemantyzm

Niedaleko jest najlepsza burgerownia w mieście.

 

 

 

Prosimy nic nie boldować, nie odkreślać ani  nie używać innych znaków utrudniających formatowanie tekstu.

 

 

 

 Wczoraj  mało nie rozjechał mnie radiowóz jadący na włączonych bombach – gonił  pieszego, który przeszedł na czerwonym świetle.

 

 

 

 

 1. Oceń poprawność wyróżnionych form rzeczownikowych w podanych zdaniach. Jeśli uznasz formę za niepoprawną, określ, czy błąd ma charakter FLEKSYJNY (dotyczy odmiany wyrazu), czy SKŁADNIOWY (jest związany z naruszeniem związku rządu).  Wstaw znak X w odpowiednim miejscu  tabeli.

 

ZDANIE

błąd fleksyjny

błąd składniowy

forma poprawna

Dotknij przycisk i poczekaj na zielone światło!

 

 

 

Nie mogę używać chemikalii, ponieważ jestem uczulony na różne środki chemiczne.

 

 

 

 

 1. Ułóż  trzy pary zdań z podanymi wyrazami. Za pomocą tych zdań wykaż różnice znaczeniowe między wyrazami w poszczególnych parach.

               zaadaptować  –  zaadoptować       prezentacja  –  prezencja           wzorowy  –  wzorcowy

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Jaka relacja łączy wyrazy podane w tabeli? Wpisz w odpowiednie miejsce znak X.

 

 

 

synonimy

antonimy

homonimy

ranny [w głowę]─ranny [deszcz]

 

 

 

długi   ─  krótki

 

 

 

dentysta ─stomatolog

 

 

 

 

8. Przeanalizuj pod względem słowotwórczym słowa pozyskać i dedykowanie. Uzupełnij tabelę według podanego wzoru. 

 

wyraz podstawowy

temat słowotwórczy

formant słowotwórczy

typ formantu

przeróbka

przerobić

przerób-

-ka

przyrostek

pozyskać

 

 

 

 

dedykowanie

 

 

 

 

 

 

 1. Zanalizuj składniowo wypowiedzenie wielokrotnie złożone:
 1.  Wyodrębnij, czyli oddziel pionowymi kreskami i kolejno ponumeruj wypowiedzenia składowe;
 2.  Sporządź schodkowy wykres zależności między wypowiedzeniami składowymi;
 3. Określ jednoznacznie typy wypowiedzeń składowych.

Chociaż nigdy tam nie byłem, Karpaty Wschodnie znałem dość dobrze, ponieważ miałem mapy dziadka, ale  nie mogłem nawet marzyć o tym, by dostać taką mapę mojej okolicy, na której labirynt leśnych ścieżek między Wrzeszczem a Oliwą zostałby rzetelnie ujęty.    

 według Pawła Huellego

 

 

 

 

 

 1.   Jan Polkowski

 

Język żywi się zużytym czasem

Zżutym życiem niedożywionych sylab

pożywnym losem niedomówień

intymnymi uniesieniami intonacji

iluminacjami spółgłosek

Boi się samotności więc z gliny cichnących modlitw

stara się ulepić nowych ludzi

Lepi ze słów zniszczonych lub zranionych

z odpadów porzuconych przez poetów i ideologów

z przemówień kłamców i wezwań tchórzy

Każdego dnia powstaje nowy słownik

jałowych kobiet nieznanych dezerterów

zmarnotrawionych synów

w ich mgle mrowi się tłum stronników

milczenia

 

                              (Z tomu Gorzka godzina)

 

 

1. Spośród kilku epitetów podkreślonych w tekście wypisz 2 formy imiesłowowe czasowników różniących się aspektem. A. Jaki typ imiesłowu reprezentuje każda z tych form? B. Podaj (w formie bezokolicznika) czasowniki, do których one należą i określ aspekt tych czasowników. 

……………………………………...   A……. …….………………………… B. …………….………….........……………...

………………………………..…….   A. …………………….……………… B. ………………….........……………………

2. Podaj 2 synonimy wyrazu przemówienie użytego w wierszu.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Jaka figura stylistyczna została zastosowana w wyrażeniach: „język żywi się”, „intymne uniesienia intonacji”?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. W początkowych wersach utworu użyte zostały słowa zbudowane z tych samych lub podobnych sekwencji głosek (tworzące figury dźwiękowe). Wypisz spośród nich te, które należą do jednej rodziny wyrazów.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. W wierszu można znaleźć odwołania do dwóch odmian funkcjonalnych polszczyzny. Wymień te odmiany. Podaj po 2 przykłady gatunków mowy reprezentujących te odmiany.

Odmiana……… ………………………..…..……. – ………….……………………..   ……………………….…………….

Odmiana.……………………………………….…. – …………………………………   …………………………………….

6. Skąd pochodzi motyw, do którego nawiązuje poniższe wyrażenie użyte w analizowanym wierszu?

 

z gliny (…) stara się ulepić nowych ludzi” – ……………………………………………………………………………….

 

GRUPA B

 

 1. Oceń poprawność ortograficzną podanych zdań. Wstaw znak X w odpowiednim miejscu  tabeli.

  ZDANIE

zapisane bez błędu ortograficznego

zapisane z błędem ortograficznym

Prosimy o nie  dokarmianie zwierząt!

 

 

Orbita Księżyca jest nachylona do orbity około słonecznej Ziemi pod kątem pięciu stopni.

 

 

 

 1. Wiele wyrazów  we współczesnej polszczyźnie powstaje drogą uniwerbizacji, czyli przez zastąpienie ustabilizowanej nazwy dwuwyrazowej jednym słowem o takim samym znaczeniu, np. autobus przegubowyprzegubowiec. Wiele tak utworzonych rzeczowników charakteryzuje się nacechowaniem potocznym. Który z poniższych rzeczowników nie ma takiego nacechowania?  Wstaw znak  X w rubryce przy odpowiednim wyrazie.

miejscówka ← bilet uprawniający do zajęcia  miejsca

 

asfaltówka ← szosa asfaltowa

 

sieciówka ←sklep sieciowy

 

atramentówka ← drukarka atramentowa

 

 

 1. Środowiska zabiegające o równe traktowanie kobiet  i mężczyzn propagują posługiwanie się rzeczownikami, które są żeńskimi odpowiednikami nazw stanowisk i tytułów zawodowych, np. psycholożka obok psycholog. Który z poniższych wyrazów odnoszących się do stanowisk  lub zawodów  kobiet  jest efektem neosemantyzacji (funkcjonował w polszczyźnie,  ale w odmiennym niż dziś znaczeniu jako ‘żona mężczyzny wykonującego dany  zawód lub zajmującego dane  stanowisko’), a nie  wynikiem  współczesnych zabiegów słowotwórczych  (nie jest obecnie utworzony środkami słowotwórczymi)? Wstaw znak  X w rubryce przy odpowiednim słowie.

filozofka ‘kobieta filozof’

 

ministra ‘kobieta minister’

 

grotołazka ‘kobieta grotołaz’

 

sołtysowa ‘kobieta sołtys’

 

 

 1. Nowe polskie słownictwo powstaje na 3 główne sposoby:
 • przez przejmowanie wyrazów obcych (zapożyczenia),
 • przez nadawanie znaczeń wyrazom już istniejącym w polszczyźnie (neosemantyzmy),
 • przez zabiegi słowotwórcze – dodanie formantu (neologizmy słowotwórcze).

Określ, w jaki sposób powstały podane nowe słowa. Wstaw znak X w odpowiednim miejscu  tabeli.

ZDANIE Z NOWYM SŁOWEM

neologizm słowotwórczy

zapożyczenie

neosemantyzm

Dzisiaj kupiłam sobie w sklepie sportowym  nerkę – taką żeby mieć wszystko przy pasie: bidon i krótkie spodenki.  Chcę już zaszaleć na rolkach!

 

 

 

W mlekomacie oprócz mleka klient może również kupić plastikową butelkę wielokrotnego użytku w cenie 1 złotego.

 

 

 

 Z dronów często korzystają firmy zajmujące się produkcja filmową.

 

 

 

 

 1. Oceń poprawność wyróżnionych form rzeczownikowych w podanych zdaniach. Jeśli uznasz formę za niepoprawną, określ, czy błąd ma charakter FLEKSYJNY (dotyczy odmiany wyrazu), czy SKŁADNIOWY (jest związany z naruszeniem związku rządu).  Wstaw znak X w odpowiednim miejscu  tabeli.

ZDANIE

błąd fleksyjny

błąd składniowy

forma poprawna

Prowadzimy sprzedaż akcesorii samochodowych.

 

 

 

W tej diecie używaj tylko naturalne środki zmniejszające  łaknienie.

 

 

 

 

 1. Ułóż  trzy pary zdań z podanymi wyrazami. Za pomocą tych zdań wykaż różnice znaczeniowe między wyrazami w poszczególnych parach.

           sformować  –  sformułować          cezura  –  cenzura               reprezentacyjny – reprezentatywny

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Jaka relacja łączy wyrazy podane w tabeli? Wpisz w odpowiednie miejsce znak X.

 

synonimy

antonimy

homonimy

wesoły ─smutny

 

 

 

gazowa [latarnia]─gazowa [firanka]

 

 

 

Językoznawstwo – lingwistyka

 

 

 

 

 1. Przeanalizuj pod względem słowotwórczym słowa sformować i demonstrowanie. Uzupełnij tabelę według podanego wzoru. 

 

wyraz podstawowy

temat słowotwórczy

formant słowotwórczy

typ formantu

przeróbka

przerobić

przerób-

-ka

przyrostek

sformować

 

 

 

 

demonstrowanie

 

 

 

 

 

 1. Zanalizuj składniowo wypowiedzenie wielokrotnie złożone:
 1.  Wyodrębnij, czyli oddziel pionowymi kreskami i kolejno ponumeruj wypowiedzenia składowe;
 2.  Sporządź schodkowy wykres zależności między wypowiedzeniami składowymi;
 3.  Określ jednoznacznie typy wypowiedzeń składowych.

Kiedy nastawała wiosna, wyruszałem na wędrówkę z  ołówkami i szkicownikiem, żeby zrobić dokładny plan leśnych dróg między Wrzeszczem a Oliwą, ale nigdy nie kończyłem swojej pracy, ponieważ nie umiałem rysować w takiej skali, by odległości na mapie były proporcjonalne do rzeczywistych.

według Pawła Huellego

 

 

 

 

 1.          Jan Polkowski

 

Język żywi się zużytym czasem

Zżutym życiem niedożywionych sylab

pożywnym losem niedomówień

intymnymi uniesieniami intonacji

iluminacjami spółgłosek

Boi się samotności więc z gliny cichnących modlitw

stara się ulepić nowych ludzi

Lepi ze słów zniszczonych lub zranionych

z odpadów porzuconych przez poetów i ideologów

z przemówień kłamców i wezwań tchórzy

Każdego dnia powstaje nowy słownik

jałowych kobiet nieznanych dezerterów

zmarnotrawionych synów

w ich mgle mrowi się tłum stronników

milczenia

                              (Z tomu Gorzka godzina)

 

 

1. Spośród kilku epitetów podkreślonych w tekście wybierz 2 formy imiesłowowe czasowników różniących się aspektem. A. Jaki typ imiesłowu reprezentuje każda z tych form? B. Podaj (w formie bezokolicznika) czasowniki, do których one należą i określ aspekt tych czasowników.

…………………………………… A. …………..……………………………..B. ………….…………………………………

………………………………….   A. ………………………………………… B. …………………………………….………

2. Podaj 2 synonimy wyrazu niedomówienie użytego w wierszu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Jaka figura stylistyczna została zastosowana w wyrażeniach: „pożywny los”, „słowa zranione”?

…………......................................................................................................................................................................

4. W początkowych wersach utworu użyte zostały słowa zbudowane z tych samych lub podobnych sekwencji głosek (tworzące figury dźwiękowe). Wypisz spośród nich te, które należą do jednej rodziny wyrazów.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. W wierszu można znaleźć odwołania do dwóch odmian funkcjonalnych polszczyzny. Wymień je. Podaj po 2 przykłady gatunków reprezentujących te odmiany.

Odmiana …………………………………………….…  – ………………………………  …………………………………..

Odmiana …………………………………………….…  – ………………………….…..  …………………………………..

6. Skąd pochodzi motyw, do którego nawiązuje poniższe wyrażenie użyte w analizowanym wierszu?

„zmarnotrawieni synowie”– ……………………………………………………………………………………………………