Teoria dzieła literackiego Romana Ingardena

Dyspozycje: 

— Dwuwymiarowa budowa dzieła literackiego, wielofazowość, warstwowość.

— Wielofazowość: rozpiętość dzieła od początku do końca, następstwo faz. Które dziedziny sztuki posiadają podobny rys strukturalny, a które go nie po­siadają? Jak ta cecha wpływa na proces poznawania dzieła sztuki?

— Pojęcie warstwy jako składnika dzieła, relacje między warstwami. Któ­ra warstwa w dziele literackim jest „konstytutywna" (strukturalnie najważ­niejsza)? Charakterystyka warstwowej budowy dzieła literackiego (warstwa językowo-brzmieniowa, warstwa językowo-znaczeniowa, warstwa uschema- tyzowanych wyglądów, warstwa przedmiotów przedstawionych). Porównanie podobieństw i różnic warstwowej budowy literatury i innych sztuk np. malar­stwa i muzyki.

— Polifoniczny zestrój jakości estetycznych. Przykłady jakości związanych z poszczególnymi warstwami (jakim warstwom należałoby przyporządkować jakości związane a) z rytmem, b) kompozycją fabularną, c) opisem postaci, d) synestezją, e) budową składniową zdań, f) jasnością lub niejasnością znacze­niową wypowiedzi).

— Dzieło literackie i jego konkretyzacje. Schematyczność i miejsca niedo- określenia dzieła literackiego. Rola czytelnika w procesie konkretyzowania utworu. Czy odbiorca dzieła współtworzy je? Czy adaptacja filmowa utworu literackiego jest jego konkretyzacją? Warunki poprawnej konkretyzacji. Kon­kretyzacja estetyczna i konkretyzacja poznawcza. Na czym polega „życie" dzieła literackiego? Czy kultura literacka danego okresu wpływa na kształt konkretyzacji dzieł literackich?

— Jakości metafizyczne i ich związek z warstwą świata przedstawionego. Czym różnią się jakości metafizyczne w dziele od ich doświadczenia w życiu. Czy obecność jakości metafizycznych wpływa na wartość dzieła literackiego?

— Fikcja jako wyznacznik literackości. Czy wyrażenie „treść fikcyjna” zna­czy to samo co „treść fantastyczna”? Teoria quasi-sądów. Czy quasi-sądom przysługują wartości logiczne, prawdy lub fałszu, a jeśli tak, to czym się róż­nią od wartości logicznych sądów? Czy quasi-sądowy charakter zdań w dziele literackim zależy od tego, czy są wypowiadane przez autora, czy narratora lub podmiot liryczny? Rozważ przypadek Beniowskiego. Funkcje dzieła lite­rackiego. Czy Ingarden przypisuje dziełu literackiemu funkcję poznawczą?

— Intersubiektywny charakter dzieła literackiego. Fundamenty bytowe dzieła. Czy pismo (druk) należy do dzieła literackiego?

Prace Ingardena:

Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebiet der Ontologie, Logik und Literaturwissenschaft, Halle 1931. Przekład polski: O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii litera­tury, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1960.

O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów 1937. Przedruk w: Studia z estetyki, t. 1, Warszawa 1657. Zob. także przekład niemieckiej wersji tej książki: O poznawaniu dzieła literackiego, Szkice z filozofii literatury, Łódź 1947.

Studia z estetyki, t. 1-3, Warszawa 1957, 1958, 1970.

Wybór pism estetycznych, wstęp, wybór i oprac. A. Tyszczyk, seria „Klasycy Estetyki Polskiej", red. K. Wilkoszewska, Kraków 2006.

Opracowania:

Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. naukowa A. Nowak, L. So­snowski, Kraków 2001.

K. Bartoszyński, O niektórych założeniach estetyki Romana Ingardena, w: W krę­gu filozofii Romana Ingardena, red. W. Stróżewski i A. Węgrzecki, War­szawa - Kraków 1995.

K. Bartoszyński, Teoria miejsc niedookreślenia na tle Ingardenowskiego systemu filozoficznego, w: Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Wrocław 1982 (przedruk w: K. Bartoszyń­ski, Teoria i interpretacja. Szkice literackie, Warszawa 1985).

B. Garlej, Ingardenowskie jakości metafizyczne. Między otwartością a ścisłością pojęcia, Warszawa 2016

M. Głowiński, O konkretyzacji, w: tenże, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977.

B. Kuczera-Chachulska, O Ingardenowskich „funkcjach artystycznych języka” (rekonesans), „Zeszyty – Zakład Aksjologii Estetyki Literackiej. WNH UKSW”, nr 2/2015

Z. Majewska, Książeczka o Ingardenie. Szkic biograficzny, Lublin 1995.

H. Markiewicz, Roman Ingarden o dziele literackim, „Estetyka" R. 2, 1961.

H. Markiewicz, Roman Ingarden o zada­niach wiedzy o literaturze, „Ruch Literacki” 1996 z. 3

H. Markiewicz, Twórczość Romana Ingardena a rozwój badań literackich, w: Fenomenologia Romana Ingardena, „Studia Filozoficzne", wydanie spe­cjalne, Warszawa 1972.

J. Pelc, Zdanie a sąd w dziele literackim (wartość logiczna i charakter asertoryczny quasi-sądu), „Estetyka" R. 3, 1962.

K. Rosner, Ingardenowska koncepcja dzieła literackiego dzisiaj: jej doniosłość i jej anachroniczność, w: Prawda w literaturze, red. A. Tyszczyk, I. Pie­karski, J. Borowski, Lublin 2009.

K. Rosner, Ingardenowska koncepcja budowy dzieła literackiego jako źródło in­spiracji do analizy komunikacji artystycznej, „Studia Semiotyczne" R. 5, 1974.

K. Rosner, Świat przedstawiony a funkcja poznawcza dzieła literackiego, w: Problemy teorii literatury, t. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1976.

A. Soff, Zagadnienie zwielokrotnienia warstwowego wymiaru budowy dzieła lite­rackiego w ujęciu Romana Ingardena, w: Od teorii literatury do ontologii świata, red. J. Perzanowski i A. Pietruszczak, Toruń 2003.

A. Tyszczyk, Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena, Lublin 1993.

W. Stróżewski, Jakości metafizyczne, w: Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. nauk. A. Nowak, L. Sosnowski, Kraków 2001.

W. Stróżewski, Koncepcja człowieka u Edyty Stein i Romana Ingardena, w: Świadomość, świat wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu, pod red. D. Leszczyńskiego, D. Rosiaka, Wrocław 2013

A. Szczepańska, Estetyka Romana Ingardena, Warszawa 1989.

D. Ulicka, Ingardenowska filozofia literatury, Warszawa 1992.

D. Ulicka, O tak zwanej „prawdzie" w literaturze i o różnych rozumieniach „praw­dziwości" w dziele sztuki (literackiej), w: Od teorii literatury do ontologii świata, red. J. Perzanowski i A. Pietruszczak, Toruń 2003.