Polska mowa internetowa

Dyspozycje: 

Uczeń opracowujący ten temat powinien zapoznać się z lekturami (wybranymi stosownie do potrzeb) z podanej listy i przemyśleć pojawiające się tam obserwacje, odwołując się też do własnych doświadczeń związanych z użyciem Internetu. W samodzielnie przygotowanej pracy należy się skoncentrować na zmianach, jakie zachodzą w języku na różnych jego poziomach, a także w sposobach komunikowania się (w strategiach komunikacyjnych, relacjach nadawczo-odbiorczych czy w gatunkach wypowiedzi) w wyniku powszechnego używania medium elektronicznego.

Materiał ilustracyjny powinien być samodzielnie zebrany i poddany wnikliwej analizie. Omawiając formy gatunkowe komunikacji elektronicznej, należy wskazać ich prawdopodobne odpowiedniki wśród komunikatów tradycyjnego typu – mówionych lub pisanych – i przeanalizować dostrzeżone różnice. Obserwacja przekazów internetowych winna dostarczyć argumentów w odpowiedzi na pytanie, czy wyłania się tam odrębna odmiana dyskursu i jakie byłyby jej rysy szczególne.

 

Kwestie do przemyślenia:

– W jaki sposób komunikacja elektroniczna wpływa na kształt językowy wypowiedzi w zakresie użycia form gramatycznych, wykorzystywania leksyki rodzimej i zapożyczonej, stosowania formacji słowotwórczych i frazeologizmów, kształtowania

składni zdań i budowania spójnej wypowiedzi?

– Jakim modyfikacjom poddawane są zasady pisowni?

– Pozajęzykowe środki wykorzystywane do budowania przekazów w komunikacji elektronicznej.

– Gatunki wypowiedzi używane w Internecie.

– Organizacja związków międzytekstowych w Internecie: hipertekst.

– Swoiste formy etykiety językowej poczty elektronicznej i innych interakcji w Internecie.

– Zagrożenia z zakresu etyki mowy – jakie są ich przyczyny i co im sprzyja?

Bibliografia:

D. Bychawska-Siniarska, D.  Głowacka (red.), Mowa nienawiści w sieci: jak z nią walczyć?, Warszawa 2013

M. Dąbrowska, Język e-maila jako hybryda mowy i pisma, w: Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór materiałów z konferencji Język Trzeciego Tysiąclecia, Kraków, 2-4.03.2000 r., red. G. Szpila, Seria: Język a komunikacja, Kraków 2000, s. 95-111; dostępne online: https://www.researchgate.net/publication/301541638_2000_Jezyk_e-maila_ja...

W. Gruszczyński, Czaty w sieci, czyli o (polskich) zwyczajach językowych w Internecie, „Dialog” 2001, nr 2, s. 137-145; archiwum czasopisma dostępne online http://www.dialog-pismo.pl/archiwum-numerow-dialogu#/results/W%C5%82odzi....

W. Gruszczyński, Czy normy językowe obowiązują w internecie, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001, s. 183-190; dostępne online: https://www.researchgate.net/profile/Wtodzimierz_Gruszczynski/publicatio... http://uranos.cto.us.edu.pl/~dialog/archiwum /Czy-normy-jezykowe-obowiazuja-w-Internecie.pdf

B. Golus, Fenomen rozmów internetowych i ich języka, w: Dialog a nowe media, red. M.Kita, J. Grzenia, Katowice 2004, s. 33-41

J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006

J. Grzenia, Co język polski zawdzięcza Internetowi, w: Język w internecie. Antologia, pod red. naukową M. Kity i I. Loewe, Katowice 2016, dostępne online: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1379&...

D. Gut, Piszę, więc jestem. O języku Internetu, „Konteksty” 1999, nr 1-2; dostępne online: http://cyfrowaetnografia.pl/dlibra/publication?id=2727&from=&dirids=1&ta....

J. Jagodzińska, Uśmiech  i śmiech w dyskusjach internetowych – o sposobach zapisu uczuć towarzyszących wypowiedzi, Poradnik Językowy 2000, nr 3; dostępne online: https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/issue/1123.

J. Jagodzińska, , Dyskurs internetowy, w: Czynności tworzenia i rozumienia wypo­wiedzi, red. J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2002.

M. Karwatowska, B. Jarosz, Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym, „Polonica” 2013, t. XXXIII, s. 109-121; dostępne online: https://polonica.ijp.pan.pl/downloads/volumes/33/11.pdf

K . Krejtz (red.), Internetowa kultura obrażania, Warszawa 2012

A. Kudra, Hiperjęzyk hipertekstu a chiralność, „Media – kultura – społeczeństwo” 2006, nr 1, s. 119-127; dostępne online http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Media_Kultura_Spoleczenstwo/Media_Ku...

A. Maliszewska, Wirtualna buźka. Modyfikująca rola znaków graficznych w komunikacji internetowej, w: Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.

W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Lublin 1992.

E Szczęsna, Dyskurs internetowy a literacki. O niektórych relacjach między Internetem a literaturą, w: Komparatystyka dzisiaj, t. II: Interpretacje, red. E. Kasperski i E. Szczęsna, Warszawa 2011, s. 187-209

E Szczęsna, Cyfrowa semiopoetyka, Warszawa 2018.

Tekst (w) sieci. 1, Tekst — Język — Gatunki,  pod red. nauk. D. Ulickiej, Warszawa 2009

K. Wyrwas, Kilka uwag o dyskusji na forum internetowym, Druga Internetowa Konferencja Naukowa „Dialog i nowe media”, Katowice 2003, dostępne online: http://uranos.cto.us.edu.pl/~dialog/archiwum/wyrwas.html

U. Żydek-Bednarczuk, Tekst w Internecie i jego wyznaczniki, w: Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice 2003, s. 11-21; dostępne online: http://uranos.cto.us.edu.pl/~dialog/archiwum/zydek-bednarczuk.pdf