Bolesław Leśmian

Dyspozycje: 

— Leśmian: poeta Młodej Polski, okresu dwudziestolecia międzywojennego, poeta XX wieku?

— Leśmian wobec tendencji literackich przełomu XIX i XX wieku – rola symbolizmu i tendencji młodopolskich w jego poezji.

— Czy można powiedzieć, że Leśmian był poetą filozoficznym? Jeśli tak, to w jaki sposób przejawiają się w jego poezji postawy i problemy filozoficzne?

— Zainteresowania pierwotnością, obecność folkloru.

— Humor i groza w poezji Leśmiana.

— Rola groteski.

— Ballada i inne narracje Leśmianowskie.

— Swobody i rygory w podejściu Leśmiana do słowa i wiersza.

— Twórczość prozatorska Leśmiana: eseje, recenzje, opowiadania, baśnie.

— Leśmian: nowator czy tradycjonalista?

Utwory:

B. Leśmian, Wiersze z tomów: Sad rozstajny, Łąka, Napój cienisty, Dziejba leśna, wybrane teksty eseistyczne i krytycznoliterackie z tomu Szkice literackie (1959).

B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Poezje zebrane, opracował J. Trznadel, Warszawa 2010.

B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Szkice literackie, opracował J. Trznadel, Warszawa 2011.

B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Baśnie i inne utwory prozą, opracował J. Trznadel, Warszawa 2012.

B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Utwory dramatyczne. Listy, opracował J. Trznadel, Warszawa 2012.

Opracowania:

E. Balcerzan, Pełno rozwiśleń i udniestrzeń, w: tenże, Oprócz głosu, Warszawa 1971.

E. Balcerzan, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian (i wielu innych), „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” 1996, t. 3 (16).

E. Boniecki, Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie, Gdańsk 2008.

T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Sofia zaklęta w baśniową carewnę. „Pieśni Wasilisy Priemudroj” Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3.

P. Coates, Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana. Studium o tautologii, paradoksie i lustrze, Warszawa 1986.

A. Czabanowska-Wróbel, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Kraków 2009.

M. Głowiński, „Spotykam go codziennie” Bolesława Leśmiana – trzy kategoryzacje świata, w: Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa i A. Pajdzińska, Lublin 1996.

M. Głowiński, Wiersze Bolesława Leśmiana. Interpretacje, Warszawa 1972.

M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Leśmiana, Warszawa 1981.

W. Gutowski, Poezja Bolesława Leśmiana a mity erotyczne Młodej Polski, w: tenże, Nagie dusze i maski (o młodopolskich mitach miłości), Kraków 1992.

M. Junkiert, Odmienni czy dwoiści? Bohaterowie podwojeni w kilku wierszach Bolesława Leśmiana, w: Obcy-Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności. Inny i Obcy w kulturze, cz. 3, red. P. Cieliczko i P. Kuciński, Warszawa 2008.

M. Karwowska, Mityczne figury ziemi w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 3.

M. Karwowska, Prapamięć uśpiona – świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Warszawa 2008.

W. Kubacki, Komentarz do Leśmiana, w: tenże, Lata terminowania, Kraków 1963.

J. Kwiatkowski, Leśmian – artysta, w: tenże, Szkice do portretów, Warszawa 1960.

G. Leszczyński, Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990 (fragmenty dotyczące Leśmiana).

L. Libera, Romantyczność i folklor. O twórczości Jacka Malczewskiego i Bolesława Leśmiana, Poznań 1994.

M.P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007, rozdz. Rytm jako światopogląd, Nagłość.

P. Marton, Inność (w) alegorii – ironia i melancholia retoryczności w tekstach nie-symbolicznych („Lalka” Bolesława Leśmiana), w: Obcy-Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności. Inny i Obcy w kulturze, cz. 3, red. P. Cieliczko i P. Kuciński, Warszawa 2008.

L. Nowak, (Unitarna) metafizyka Bolesława Leśmiana, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” 1996, t. 3 (16).

R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, rozdz. „Słowami... w świat wyglądam”. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna.

J. Opacki, Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku, Katowice 1979, część Uroda i żałoba czasu, s. 5–154.

D.M. Osiński, Wokół Leśmianowskiej mandali na przykładzie dramatów mimicznych „Skrzypek Opętany” oraz „Pierrot i Kolombina”, w: Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu, red. H. Ratuszna, Toruń 2009.

W. Owczarski, Miejsca wspólne, miejsca własne. O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora, Gdańsk 2006.

M. Pankowski, Leśmian czyli bunt poety przeciwko granicom, Lublin 1999.

S.K. Papierkowski, Bolesław Leśmian. Studium językowe, Lublin 1964.

M. Podraza-Kwiatkowska, Gdzie umieścić Leśmiana? Próba lokalizacji historycznoliterackiej, w: taż, Młodopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa 1969.

E. Radtke, O mechanizmach przesunięć semantycznych i przekształceń słowotwórczych w cyklu Bolesława Leśmiana „Postacie”, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 2.

J.M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Warszawa 2001.

A. Sandauer, Filozofia Leśmiana, w: tenże, Moje odchylenia, Kraków 1956 (lub w innych przedrukach).

A. Sandauer, Pośmiertny tryumf Młodej Polski (Rzecz o B. Leśmianie), w: tenże, Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977 (lub w innych przedrukach).

A. Skrendo, Bolesław Leśmian: „najtrwalszy ze wszystkich przywidzeń i dziwot”, w: tenże, Poezja modernizmu. Interpretacje, Kraków 2005.

A. Sobieska, Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego, Kraków 2005.

M. Stala, O tych, których nie ma. Na marginesie Leśmianowskiego cyklu wierszy „Aniołowie”, w: tenże, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001.

M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994.

R. Stone, Wstęp, w: B. Leśmian, Skrzypek opętany, Warszawa 1985.

Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński i J. Sławiński, Warszawa 1971.

Stulecie „Sadu rozstajnego”, red. U. Pilch i M. Stala, Kraków 2014 (m.in. D.M. Osiński, Momentalność i nawrotowość cyklu jako struktury wyrażania w „Sadzie rozstajnym” Bolesława Leśmiana, czyli po co Leśmianowi cykle poetyckie).

A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian, Warszawa 1938.

J. Trznadel, Wstęp, w: B. Leśmian, Poezje wybrane, Wrocław 1974, BN, s. I, nr 217.

Twórczość Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000.

K. Wyka, Czytam Leśmiana, w: tenże, Łowy na kryteria, Warszawa 1965.

J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety, Kraków 2000.